สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


  แนวทางการประชาสัมพันธ์ โครงการยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ข่าวเด่น สปข.3

สาระน่ารู้ กับ สปข.3

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 105 (จาก 1042 บทความ)
    
ค้นหาข้อมูล หรือ เว็บไซต์
ค้นหาเฉพาะเว็บ region3.prd.go.th/2011/

เพลงค่านิยม 12 ประการ

Video Present สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

STEP-L : PRD

STEP-L Service Mind : จิตสำนึกในการให้บริการ
* เข้าใจ เข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ
* ยึดประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
* จริงใจ เต็มใจให้บริการ


Teamwork : ทำงานเป็นทีม
* สนับสนุนและร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม
* รับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
* รู้หน้าที่ รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานแทนผู้อื่นได้


Ethic : มีคุณธรรม จริยธรรม
* ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
* ยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
* กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง


Professional : ทำงานอย่างมืออาชีพ
* วางแผน ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และรับผิดชอบ
* ปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญด้วยความรู้เชิงวิชาการ
* ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา


Learning Organization : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
* ไฝ่เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
* แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
* ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมข่าวรอบเมืองเหนือ
21 เม.ย. 58 / 17:49:23
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากร 248,178 คน เป็นชายมากกว่าหญิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีประชากรมากที่สุด
21 เม.ย. 58 / 17:44:27
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีกั่นตอ หรือรดน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2558
21 เม.ย. 58 / 17:43:48
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงาน "วันมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2558
21 เม.ย. 58 / 17:15:55
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมการประเมินศักยภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ประจำปี 2558
21 เม.ย. 58 / 16:36:45
กศน. จังหวัดลำพูน จัดงานวันรักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
USER LOGIN
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 

       
App Android : PRD3news & region3.prd.go.th

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
pict