สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


  แนวทางการประชาสัมพันธ์ โครงการยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ข่าวเด่น สปข.3

ค้นหาข้อมูล หรือ เว็บไซต์
ค้นหาเฉพาะเว็บ region3.prd.go.th/2011/

เพลงค่านิยม 12 ประการ

Application Android สปข.3

                                                       
App Android : PRD3news & region3.prd.go.thSTEP-L : PRD

STEP-L Service Mind : จิตสำนึกในการให้บริการ
* เข้าใจ เข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ
* ยึดประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
* จริงใจ เต็มใจให้บริการ


Teamwork : ทำงานเป็นทีม
* สนับสนุนและร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม
* รับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
* รู้หน้าที่ รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานแทนผู้อื่นได้


Ethic : มีคุณธรรม จริยธรรม
* ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
* ยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
* กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง


Professional : ทำงานอย่างมืออาชีพ
* วางแผน ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และรับผิดชอบ
* ปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญด้วยความรู้เชิงวิชาการ
* ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา


Learning Organization : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
* ไฝ่เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
* แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
* ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมข่าวรอบเมืองเหนือ
30 พ.ค. 59 / 17:19:20
การค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมยกระดับ "ตลาดชุมชนบ้านโป่ง" อ.แม่สะเรียง เป็นตลาดต้องชม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของแม่ฮ่องสอน
30 พ.ค. 59 / 17:09:46
อำเภอปาย จัดพิธีทำบุญสืบชะตาน้ำแม่เมือง และบวชป่า อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และน้ำให้คงอยู่
30 พ.ค. 59 / 17:08:23
จังหวัดลำพูน มอบโล่ประกาศเกียติคุณ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างที่ดีของกลุ่มอื่น
30 พ.ค. 59 / 16:30:24
คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจฯ ได้ปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์ไฟไหม้ บ้านพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 14.6 ล้านบาท พร้อมเตรียมมอบเงินให้กับผู้ประสบภัย
30 พ.ค. 59 / 16:14:57
การประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
USER LOGIN
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •