สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


  แนวทางการประชาสัมพันธ์ โครงการยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ข่าวเด่น สปข.3

ค้นหาข้อมูล หรือ เว็บไซต์
ค้นหาเฉพาะเว็บ region3.prd.go.th/2011/

เพลงค่านิยม 12 ประการ

Application Android สปข.3

                                                       
App Android : PRD3news & region3.prd.go.thSTEP-L : PRD

STEP-L Service Mind : จิตสำนึกในการให้บริการ
* เข้าใจ เข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ
* ยึดประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
* จริงใจ เต็มใจให้บริการ


Teamwork : ทำงานเป็นทีม
* สนับสนุนและร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม
* รับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
* รู้หน้าที่ รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานแทนผู้อื่นได้


Ethic : มีคุณธรรม จริยธรรม
* ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
* ยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
* กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง


Professional : ทำงานอย่างมืออาชีพ
* วางแผน ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และรับผิดชอบ
* ปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญด้วยความรู้เชิงวิชาการ
* ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา


Learning Organization : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
* ไฝ่เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
* แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
* ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมข่าวรอบเมืองเหนือ
4 พ.ค. 59 / 22:12:01
ทหารออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ที่ตำบลทาปลาดุก จังหวัดลำพูน
4 พ.ค. 59 / 18:13:40
จังหวัดเชียงใหม่ KICK OFF สร้างฝายประชารัฐเป้าหมาย 7200 ฝายเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี
4 พ.ค. 59 / 18:12:25
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
4 พ.ค. 59 / 17:47:31
กศน.ฝาง เตรียมพร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำตำบล สนองยุทธศาสตร์รัฐบาลด้านการพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
4 พ.ค. 59 / 16:52:51
สหกรณ์จังหวัดน่าน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
USER LOGIN
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •