สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


  แนวทางการประชาสัมพันธ์ โครงการยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ข่าวเด่น สปข.3

ค้นหาข้อมูล หรือ เว็บไซต์
ค้นหาเฉพาะเว็บ region3.prd.go.th/2011/

เพลงค่านิยม 12 ประการ

Video Present สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

STEP-L : PRD

STEP-L Service Mind : จิตสำนึกในการให้บริการ
* เข้าใจ เข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ
* ยึดประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
* จริงใจ เต็มใจให้บริการ


Teamwork : ทำงานเป็นทีม
* สนับสนุนและร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม
* รับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
* รู้หน้าที่ รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานแทนผู้อื่นได้


Ethic : มีคุณธรรม จริยธรรม
* ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
* ยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
* กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง


Professional : ทำงานอย่างมืออาชีพ
* วางแผน ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และรับผิดชอบ
* ปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญด้วยความรู้เชิงวิชาการ
* ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา


Learning Organization : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
* ไฝ่เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
* แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
* ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมข่าวรอบเมืองเหนือ
31 มี.ค. 58 / 21:50:10
การแอบอ้างชื่อกรมอาเซียนเพื่อรับสมัครบุคลากรไปทำงานในต่างประเทศ
31 มี.ค. 58 / 19:22:00
จ.ลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
31 มี.ค. 58 / 18:23:51
ไทยเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีการประชุมคณะมนตรี ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 47 นำ 11 ชาติร่วมถกแผนความมั่นคงด้านการประมงระดับภูมิภาค
31 มี.ค. 58 / 18:23:01
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
31 มี.ค. 58 / 18:22:15
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
USER LOGIN
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 

       
App Android : PRD3news & region3.prd.go.th

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
pict