สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


  แนวทางการประชาสัมพันธ์ โครงการยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ข่าวเด่น สปข.3

ค้นหาข้อมูล หรือ เว็บไซต์
ค้นหาเฉพาะเว็บ region3.prd.go.th/2011/

เพลงค่านิยม 12 ประการ

Application Android สปข.3

                                                       
App Android : PRD3news & region3.prd.go.thSTEP-L : PRD

STEP-L Service Mind : จิตสำนึกในการให้บริการ
* เข้าใจ เข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ
* ยึดประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
* จริงใจ เต็มใจให้บริการ


Teamwork : ทำงานเป็นทีม
* สนับสนุนและร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม
* รับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
* รู้หน้าที่ รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานแทนผู้อื่นได้


Ethic : มีคุณธรรม จริยธรรม
* ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
* ยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
* กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง


Professional : ทำงานอย่างมืออาชีพ
* วางแผน ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และรับผิดชอบ
* ปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญด้วยความรู้เชิงวิชาการ
* ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา


Learning Organization : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
* ไฝ่เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
* แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
* ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมข่าวรอบเมืองเหนือ
6 ก.ค. 58 / 06:24:46
จ.ลำปาง เปิดศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น "โรงเรียนชาวนาพิชัย" รวมพลปราชญ์ชาวบ้านร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีวิถีเกษตรพอเพียง สร้างทายาทเยาวชนเกษตรรุ่นใหม่
6 ก.ค. 58 / 06:19:48
จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลศึกษาเกมส์"
5 ก.ค. 58 / 22:49:49
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เผย น้ำในแม่น้ำปิงเริ่มแห้ง ที่แก่งก้อใช้รถบรรทุกน้ำไปเติมไว้ใช้ ขณะที่น้ำตกก้อไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ
5 ก.ค. 58 / 15:29:03
ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
5 ก.ค. 58 / 14:38:46
โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการรณรงค์การป้องกันปัญหาจากการดื่มสุรา
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
USER LOGIN
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 

  •   
  •   
  •   
  •   
  •