สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


  แนวทางการประชาสัมพันธ์ โครงการยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ข่าวเด่น สปข.3

ค้นหาข้อมูล หรือ เว็บไซต์
ค้นหาเฉพาะเว็บ region3.prd.go.th/2011/

เพลงค่านิยม 12 ประการ

Application Android สปข.3

                                                       
App Android : PRD3news & region3.prd.go.thSTEP-L : PRD

STEP-L Service Mind : จิตสำนึกในการให้บริการ
* เข้าใจ เข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ
* ยึดประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
* จริงใจ เต็มใจให้บริการ


Teamwork : ทำงานเป็นทีม
* สนับสนุนและร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม
* รับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
* รู้หน้าที่ รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานแทนผู้อื่นได้


Ethic : มีคุณธรรม จริยธรรม
* ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
* ยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
* กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง


Professional : ทำงานอย่างมืออาชีพ
* วางแผน ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และรับผิดชอบ
* ปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญด้วยความรู้เชิงวิชาการ
* ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา


Learning Organization : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
* ไฝ่เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
* แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
* ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมข่าวรอบเมืองเหนือ
27 ก.ค. 59 / 13:18:55
จังหวัดลำปางจัดการแข่งขัน "แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25" ชิงถ้วยพระราชทาน 14 สิงหาคมนี้
27 ก.ค. 59 / 12:59:31
จังหวัดพะเยา จัดซ้อมแผนเตรียมความพร้อมอพยพชาวบ้าน ป้องกันภัยน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ประจำชุมชน และเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยหมู่บ้าน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์จริง
27 ก.ค. 59 / 12:38:13
จังหวัดพะเยา ซ้อมแผนอพยพชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วม
27 ก.ค. 59 / 11:59:07
จังหวัดแพร่จัดโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ป้องกันอาชญากรรม 25 ปี อาสาสมัครคุมประพฤติ
27 ก.ค. 59 / 11:26:59
กสทช.จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
USER LOGIN
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •