โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

           รายละเอียด ประกาศรับสมัคร

           ใบสมัคร อบรมผู้ประกาศฯ

           แผ่นพับ โครงการจัดอบรมหลักสูตร