สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


ข่าวเด่น สปข.3

5 ข่าวเด่น รอบสัปดาห์

ข่าวสารในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

Application Android สปข.3

                                                       
App Android : PRD3news & region3.prd.go.th
ค้นหาข้อมูล หรือ เว็บไซต์
ค้นหาเฉพาะเว็บ region3.prd.go.th/2011/

STEP-L : PRD

STEP-L Service Mind : จิตสำนึกในการให้บริการ
* เข้าใจ เข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ
* ยึดประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
* จริงใจ เต็มใจให้บริการ


Teamwork : ทำงานเป็นทีม
* สนับสนุนและร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม
* รับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
* รู้หน้าที่ รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานแทนผู้อื่นได้


Ethic : มีคุณธรรม จริยธรรม
* ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
* ยุติธรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
* กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง


Professional : ทำงานอย่างมืออาชีพ
* วางแผน ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และรับผิดชอบ
* ปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญด้วยความรู้เชิงวิชาการ
* ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา


Learning Organization : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
* ไฝ่เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
* แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
* ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมข่าวรอบเมืองเหนือ
30 มี.ค. 60 / 13:51:33
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
30 มี.ค. 60 / 13:46:32
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากำชับทุกหน่วยร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภัยแล้ง อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อย่างเข้มแข็ง
30 มี.ค. 60 / 13:17:33
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด
30 มี.ค. 60 / 12:51:08
อบจ.ลำพูน จัดงานประเพณีสืบฮีต สานฮอย ปอยลูกแก้ว
30 มี.ค. 60 / 11:48:57
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจะใช้จังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
USER LOGIN
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 
14 < Users Online

เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดที่หน้าจอขนาด 1024 X 768 Pixel ด้วย Browser ของ Internet Explorer 8+ & Google Chrome / Web Browser ของคุณคือ : Unknown