โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ข้อมูลโดย : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่