ครม.สัญจร อนุมัติแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี- เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน นี้

องคมนตรี ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561

ชลประทานเชียงราย ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล Kick Off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองที่อำเภอแม่สาย