เชียงใหม่จัดงาน หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 นำศิลปิน OTOP จากทั่วประเทศกว่า 100 ราย มาร่วมจัดแสดงผลงาน

จังหวัดลำปางประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเดินหน้าการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ "จังหวัดสะอาด"

อำเภอฝาง บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดกิจกรรม "จิตอาสา เรา ทำความดีด้วยหัวใจ"ประเภทจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติ

คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาราคาเกษตรจังหวัดแพร่ เตรียมเดินหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาปี 2561/62