ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย