ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
Download
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Download
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย
Download
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้
Download
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
Download
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
Download
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
Download
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
Download