การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ภาวะวาตภัยในจังหวัดเชียงใหม่จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจะเป็นช่วงฤดูฝน

150526192733.gif
          ภาวะวาตภัยในจังหวัดเชียงใหม่จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจะเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งจะยาวนานถึงเดือนกันยายน ทุกฝ่ายต่างเตรียมการเฝ้าระวัง
           นางภัชธนิตา สดุดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปี 2558 นี้ได้เกิดวาตภัยที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในโซนใต้ และโซนเหนือเล็กน้อย โดยวาตภัยครั้งใหญ่ได้เกิดที่อำเภอสันป่าตอง แม่วาง จอมทอง แม่แตง แม่ริม เกิดและอีกกว่าสิบอำเภอ ในส่วนของการให้ความมช่วยเหลือ มีเกณฑ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ จัดหากระเบื้องมุงหลังคา และซ่อมแซมบ้านเรือน ส่วนกรณีที่เกิดวาตภัยหนักและเกินกว่ากำลังของท้องถิ่น เช่นที่อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแมและเทศบาลตำบลยุหว่าเสียหายมาก จังหวัดได้จัดสรรเงินเพิ่มให้กว่าสี่แสนบาท โดยคาดการณ์ว่าวาตภัยจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนี้ เพราะมีรายงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยาว่าฤดูฝนในภาคเหนือจะเริ่มปลายเดือนพฤษภาคม 2558 และสิ้นสุดประมาณเดือนสิงหาคมหรือ เดือนกันยายน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จะปิดศูนย์ป้องกันภัยแล้งช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ และเตรียมการรับมืออุทกภัย โดยต้องอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยจะแจ้งเตือนพายุล่วงหน้า 3 วันก่อนพายุเข้าเพื่อเตรียมรับสถานการณ์
สำหรับจุดที่ตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนในจุดเสี่ยง ที่จังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด 249 แห่ง ขณะนี้ได้โอนย้ายความรับผิดชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทั้งหมดแล้ว เมื่อมีฝนเกิน 120 มิลลิเมตร ก็จะแจ้งเตือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เตรียมการรับมือปัญหา โดยในเดือนมิถุนายนนี้ จะประชุมผู้รับผิดชอบประจำจุดตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่ 26 พ.ค. 2558
สถานภาพอาชญากรรมห้วงวันที่ 1 - 20 พ.ค.58 จังหวัดลำพูนมีสถิติความผิดในคดีอาญาที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศและความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายลดลง

150526150545.gif
          ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนรายงานสถานภาพอาชญากรรมห้วงวันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2558 จังหวัดลำพูนมีสถิติความผิดในคดีอาญาที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศและความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายลดลงจากห้วงเดียวกันของปี 2557 ในขณะที่คดีที่เป็นฐานความผิดพิเศษ และฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เพิ่มขึ้น ส่วนการช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัยในห้วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ว
          วันนี้ (26 พ.ค.58) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2558 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วงเดือนพฤษภาคม 2558 โดยในส่วนของผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ได้รายงานสถานภาพอาชญากรรม คดีที่น่าสนใจ การรับแจ้งเหตุของศูนย์ 191 ในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2558 เปรียบเทียบกับคดีที่เกิดขึ้นในห้วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งพบว่า สถิติความผิดในคดีอาญาที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศและความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายลดลงจากห้วงเดียวกันของปี 2557 ในขณะที่คดีที่เป็นฐานความผิดพิเศษ และฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เพิ่มขึ้น ด้านผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนได้รายงานสถานการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นในห้วงเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งเกิดขึ้นในหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอลี้ จำนวน 4 ครั้ง เหตุเกิดในพื้นที่ 5 ตำบล รวม 17 หมู่บ้าน อำเภอป่าซาง จำนวน 4 ครั้ง เหตุเกิดในพื้นที่ 3 ตำบล 24 หมู่บ้าน อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 2 ครั้ง เหตุเกิดในพื้นที่ 3 ตำบล รวม 15 หมู่บ้าน อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 ครั้ง เหตุเกิดในพื้นที่ 9 ตำบล รวม 28 หมู่บ้าน อำเภอเวียงหนองล่อง จำนวน 2 ครั้ง เหตุเกิดในพื้นที่ 1 ตำบล รวม 1 หมู่บ้าน อำเภอแม่ทา จำนวน 3 ครั้ง เหตุเกิดในพื้นที่ 5 ตำบล รวม 29 หมู่บ้าน โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายของบ้านพักอาศัยและพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้จังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือ รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ก็ให้ให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่แล้ว
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน 26 พ.ค. 2558
ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอาคารถล่ม

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอาคารถล่ม เตรียมความพร้อมให้กับท้องถิ่นในการรับมือภัยพิบัติฉุกเฉิน ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
ที่ห้องประชุมนิรภัยศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอาคารถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง กล่าวว่า สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันนั้น สร้างผลกระทบมากมาย ให้กับประชาชนทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนับวันปัญหาด้านภัยพิบัติ กลายมาเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ และต้องเร่งให้ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้ ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ในฐานะหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และถือเป็นผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการป้องกันและบรรเทาภัยต่างๆ ในประเทศ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในลำดับต้นๆ ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยในระดับพื้นที่ ได้มีศักยภาพและมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ โดยการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอาคารถล่มครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกองบิน 41 สำนักงานพัฒนา ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองพันสัตว์ต่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลตำบลเวียงฝาง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลไชยปราการ และจากสำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 64 คน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับท้องถิ่นในการรับมือ ภัยพิบัติฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าหลังจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากคณะวิทยากร ซึ่งเป็นชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ของ ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ไปอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง 26 พ.ค. 2558