การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เตือนประชน ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อม อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในระยะ 4-5 วันนี้

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เตือนประชน ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อม อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในระยะ 4-5 วันนี้
นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 29 มิถุนายนนี้ จะมีพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ที่จะเคลื่อนปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน และทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้ทั่วประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น อาจฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง หากยังมีฝนตกต่อเนื่องลงมาอีกในพื้นที่เสี่ยงภัย อาจเปิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในระยะนี้ได้
จึงขอแจ้งเตือนประชาชน ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และลำปาง ให้เตรียมความพร้อมอันเกิดจากสาธารณภัยดังกล่าว และขอให้เฝ้าติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆและทางราชการอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกล ให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่หากได้รับการร้องขอ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
หากประชาชนท่านใด ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม และต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1784 /
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : เอกณรินทร์ ใจมะโน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน 25 มิ.ย. 2559
จังหวัดเชียงรายจัดฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำไปขยายผลสู่โรงเรียน

160625123645.jpg
          กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายจัดฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำไปขยายผลสู่โรงเรียน
          นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาตามโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เพื่อนำไปขยายผลสู่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 778 โรงเรียน โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นในรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ที่อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยต่าง ๆได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น คืออุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และอัคคีภัย ดังนั้นจังหวัดเชียงราย ตระหนักถึงความสูญทรัพย์สินและชีวิต จึงสร้างองค์ความรู้ในเรื่องภัยพิบัติเพื่อให้คนในสังคมมีการเตรียมความพร้อม และสามารถที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะการเกิดไฟไหม้หอพักนักเรียนหญิงโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า ทำให้มีผู้เสียชีวิต 17 ราย จึงจัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการศึกษาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนำไปขยายผลสู่โรงเรียน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง นักเรียนในสถานศึกษาได้อย่างปลอดภัย โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย 25 มิ.ย. 2559
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะประชาชนชาวลำพูน

160625103329.jpg
          สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะประชาชนชาวลำพูน รับฟังปัญหาด้านทรัพยากรน้ำแม่น้ำกวงและปัญหาเยาวชน สู่การแก้ไขปัญหาตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
          นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักศึกษาและภาคเอกชน ให้การต้อนรับ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในโอกาสลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่และผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สาธารณชนได้รับทราบ เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการติดตามการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังเป้าหมายที่ว่า สะท้อนปัญหา นำพาแก้ไข ห่วงใยประชา โดยแบ่งการลงพื้นที่เป็น 2 คณะ คือ คณะที่ 1 นำโดย พลโทชัยยุทธ พร้อมสุข ลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำแม่น้ำกวง ณ อาคารคุณธรรม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งจังหวัดลำพูนมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจำนวนมาก ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ จึงประสบปัญหาทั้งเรื่องคุณภาพน้ำ น้ำท่วมและอุทกภัย ป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมและการบริหารจัดการน้ำ สำหรับคณะที่ 2 นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ร่วมทำกิจกรรมและรับฟังปัญหาของเยาวชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในโอกาสนี้ นายภานุมาส ปัญญามงคล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (ผอ.สวท.ลำพูน) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรม ออกอากาศทาง สวท.ลำพูน เอฟเอ็ม 95 เม็กกะเฮิร์ตซ เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อให้การประชาสัมพันธ์กว้างขวาง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย รองประธานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะร่วมประชุมหารือถกปัญหาของจังหวัดด้านทรัพยากรน้ำและด้านการเกษตรกับหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปางต่อไป
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน 25 มิ.ย. 2559