การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

กรมทรัพยากรธรณี ลงพื้นที่น่าน สัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยครอบคลุมทั้งระบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

150628100252.jpg
           กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดน่าน สัมมนา เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มมีความรู้เข้าใจถึงระบบการแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
           กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดน่าน สัมมนา เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ครอบคลุมทั้งระบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สำหรับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 15 อำเภอ ต่อธรณีพิบัติภัยของจังหวัดน่าน ที่โรงแรมเทวราช โดยมี นายสมหมาย เตชวาล ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานพิธี นายสมหมาย เตชวาล ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มมีความรู้เข้าใจถึงระบบการแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มทั้งระบบ สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันทีในพื้นที่ที่เกิดภัย โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากนี้ เพื่อเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ช่วยเหลือตนเองก่อน ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะเข้าพื้นที่ จะต้องเฝ้าระวังเหตุ 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ อาจจะมีเหตุที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ตลอดเวลา เนื่องจากในช่วงนี้จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่บริเวณที่ลาดเชิงเขา จนอาจเกิดน้ำป่าหลากลงพื้นที่ลุ่ม เกิดน้ำท่วมฉับพลันในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ช่วงเกิดภัยเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก จึงต้องมีการเฝ้าระวังเริ่มต้นจากคนในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน จนถึงครอบคลุมทั้งจังหวัด สามารถส่งสัญญาณเตือนภัยและรับมืออย่างไรให้ปลอดภัย โดยมีวิทยากรจากกรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน และระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ฐิติรัตน/ข่าว/บรรลือ/ภาพ/สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน 28 มิ.ย. 2558
กรมทรัพยากรน้ำ เร่งฟื้นธรรมชาติ รักษาต้นน้ำน่านให้ยั่งยืน

150626161206.jpg
          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เร่ง ฟื้นฟูธรรมชาติน้ำมางให้มั่นคง เสริมเศรษฐกิจบ่อเกลือให้มั่งคั่ง รักษาต้นน้ำน่านให้ยั่งยืน
           วันนี้ 26 มิถุนายน 2558 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการ ฟื้นธรรมชาติน้ำมางให้มั่นคง เสริมเศรษฐกิจบ่อเกลือให้มั่งคั่ง รักษาต้นน้ำน่านให้ยั่งยืน ณ บริเวณลำน้ำมาง หมู่ 1 บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งทางสำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของแม่น้ำ เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนและกระจายน้ำสู่พื้นที่เกษตร รวมทั้งแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ตลอดทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อีกทั้งยังเสริมสร้างจิตสำนึกประชาชนให้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำ โดยจัดให้มีกิจกรรมการกำจัดวัชพืช เก็บขยะ ฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณลำน้ำมาง มอบพันธุ์ปลาแก่ตัวแทนชุมชน รวมทั้งปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาลงลำน้ำมาง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากร กล่าวว่า แม่น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันประชาชนประสบกับปัญหาจากการใช้น้ำหลายประการ ทั้งการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร แหล่งน้ำตื้นเขินชำรุด น้ำท่วม น้ำไม่มีคุณภาพ รวมถึงปัญหาน้ำเน่าเสียในเขตชุมชนจำนวนมาก ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีภารกิจในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู แก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ จึงเร่งรณรงค์ สร้างจิตสำนึกทุกภาคส่วนให้มีการตระหนักเห็นถึงความสำคัญของน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งฟื้นฟูรักษา พัฒนาแหล่งน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่น้ำ ให้มีสภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ฐิติรัตน/ข่าว/บรรลือ/ภาพ/สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน 26 มิ.ย. 2558
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 เพื่อปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์

150626153159.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 เพื่อปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์
           เช้าวันนี้ (26 มิ.ย.58) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558 ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันพิจารณา ทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญัญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้มีแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เพื่อให้มีการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งปัญหาสถานการณ์สาธารณภัยหลักที่มีผลกระทบต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ ปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ปี 2558 ดังนี้ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบูรณาการร่วมในการจัดการสาธารณภัย ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึง /ชุมชนเกิดการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันในการจัดสาธารณภัยท้องถิ่น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน /รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย โดยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการพัฒนาศักยภาพทางสังคมและท้องถิ่น โดยมี 4 ยุทธศาสตร์การจัดการสาธารณภัยได้แก่ การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการสาธารณภัย/
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : นัดดา พิศูจน์-นิสิตฝึกงาน นิเทศ จุฬาฯ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน 26 มิ.ย. 2558