การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11- 17 เม.ย.61

180323111300.jpg
          จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11- 17 เม.ย.61 คุมเข้มพื้นที่อำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สูง พร้อมจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอล์ ใน 9 อำเภอ
          วันนี้ (23 มี.ค.61)เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยาและคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีจังหวัดพะเยา มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเป็นเลขานุการที่ประชุม พร้อมกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดพะเยาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ในพื้นที่ 9 อำเภอ อาทิ อำเภอเมืองพะเยา ได้แก่ กว๊านพะเยา อ่างเก็บน้ำแม่กา อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ม
โดยที่ประชุมได้รายงานการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจและประเมินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ในพื้นที่อำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยสถิติอุบัติเหตุ 3 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้กำหนดช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปสช. พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา 23 มี.ค. 2561
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ฝนฟ้า คะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก

180323105052.gif
          ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ฝนฟ้า คะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก
          นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10 ลำปาง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า ในช่วงวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10 กล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ให้ติดตามพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง งดเว้นการใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดบริเวณที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะจะได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า
ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย อีกทั้งห้ามหลบพายุบริเวณใต้ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับ ตลอดจนห้ามเข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้ม และตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกล ให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของจังหวัดหากได้รับการร้องขอ และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนที่ได้รับผลกระทบและต้องการขอรับความช่วยเหลือ มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์สาธารณภัย แจ้งที่สายด่วน 1784
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง 23 มี.ค. 2561
จังหวัดลำพูน สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต

180322162447.jpg
          เช้าวันนี้ (22 มีนาคม 2561) ที่ โรงแรมลำพูนวิลล์ ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลำพูน จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ
          นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้งานวิชาการเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เพื่อให้สามารถร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผน ตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ การกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของภาครัฐและภาควิสาหกิจอย่างเป็นระบบ ร่วมเป็นหูเป็นตาในการพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริมค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิต
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายต่อต้านการทุจริตจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน,สภาพลเมืองจังหวัดลำพูน,ชมรมคนรักในหลวง,เครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน รวม 140 คน โดยมีวิทยากรบรรยายประกอบด้วย นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ประธานกรรมการ ป.ป.จ. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ บทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนต้านโกง ในยุค Thailand 4.0 ” ,นายชาติชาย ปันมงคล รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน บรรยายหัวข้อ “ ธรรมาภิบาลกับการสอดส่องการบริหารงานของจังหวัดลำพูน”, วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน จัดการประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของเครือข่ายภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 1. แจ้งแบะแสการทุจริตอย่างไรให้ได้ผล 2.ติดอาวุธทางปัญญา นักข่าวพลเมืองกับการใช้โซเชียลมีเดีย ” .
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน 22 มี.ค. 2561