การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ปภ.เขต 10 ลำปาง ติวเข้มนักเรียน เตรียมพร้อมป้องกันสาธารณภัย

170622120001.jpg
          ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จัด กิจกรรม "ปภ. สัญจร ปลอดภัย" ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากสาธารณภัย แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
          เช้าวันนี้(22 ม.ย.60) ที่ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม “ปภ. สัญจร ปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วม ในการควบคุมและดูแลแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน นักเรียน เครือข่ายชุมชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 4 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กำหนดเป้าหมาย ฝึกอบรมนักเรียน จำนวน 9 รุ่น ครั้งนี้ เป็น รุ่น ที่ 6 มีนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ เครือข่ายชุมชน กว่า 300 คน เข้ารับการฝึกอบรม
นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง กล่าวว่า การอบรบดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องภัยพิบัติ ต่าง ๆ ตามสถานีเรียนรู้ 5 สถานี ประกอบด้วย 1.การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน 2. การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 3. วาตภัย อุทกภัยและดินถล่ม 4.แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และ 5. ไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ และรู้จักป้องกันตนเองจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาและประชาชน แบบประชารัฐ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่ 22 มิ.ย. 2560
สถานีตำรวจภูธรน่าน แถลงข่าวเปิดการใช้เครื่องตรวจจับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนดอย่างเป็นทางการ

170621152557.jpg
          สถานีตำรวจภูธรน่าน แถลงข่าวเปิดการใช้เครื่องตรวจจับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด บน ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ถนนยันตรกิจโกศลกิโลเมตรที่ 355 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
          สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน นำโดย พันตำรวจเอก ประยูร ชำนาญคง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน แขวงทางหลวงน่านที่ 1 สำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน และเทศบาลตำบลกองควาย แถลงข่าวเปิดการใช้เครื่องตรวจจับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด บน ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 หรือถนนยันตรกิจโกศล บริเวณกิโลเมตรที่ 355 เริ่มกวดขันจับกุมผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไปอย่างเป็นทางการแล้ว ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในภาพรวมของประเทศมีอัตราการเกิดเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุหลักคือ การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522 ได้กำหนดอัตราความเร็วของรถยนต์ขนาดเล็ก และรถจักรยานยนต์ ในเขตเทศบาลขับได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนอกเขตเทศบาลขับได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ชึ้งปัจจุบันถนนยันตรกิจโกศล หรือถนนหมายเลข 101 เป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนต่างจังหวัดมักใช้เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่าน ได้มีการปรับปรุงผิวจราจรเป็น 4 เลน และมีเกาะกลางถนน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจจับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกท่านปฎิบัติตามกฏจราจรโดยเคร่งครัด
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน 21 มิ.ย. 2560
หลายภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

170620153608.jpg
          เช้าวันนี้ ( 20 มิ.ย.60 ) ที่ บ้านสะแล่ง หมู่ที่ 2 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พันเอกพงษ์มิตร ปินปันคง เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 หลัง
          
สืบเนื่องจาก เมื่อเวลา 00.34 น. เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 3 หลัง ซึ่งเป็นบ้านของ นายนิคม ปัญโญกลาง อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ 2 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งติดกับบ้านของนายวิเชียร เดชปัญญา บ้านเลขที่ 62/1 หมู่.2 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน และบ้านของ นายประพัฒน์วงค์ษาแจ่ม บ้านเลขที่ 62/2 หมู่ 2 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และรถยนต์เสียหายอีก 1 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
ทั้งนี้จังหวัดลำพูนและหน่วยงานต่างๆได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ,สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูนมอบเงินสงเคราะห์รายละ 2,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน มอบเงิน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องนุ่งห่ม และค่ารักษาพยาบาลจำนวน 3,000 บาทแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งยังได้มอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยหลังละ 11,000 บาทตามสิทธิ์ที่ควรได้รับ , เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ให้การช่วยเหลือตามระเบียบสำหรับบ้านที่เสียหายจำนวน 3 หลัง หลังละ 33,000 บาท และบ้านที่ได้รับผลกระทบหลังละ 15,000 บาท , กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน มอบผ้าห่มและน้ำดื่มสะอาด พร้อมจัดกำลังพลมาช่วยกันรื้อถอนเศษซากความเสียหายและจะมาช่วยสร้างบ้านให้แก่ผู้เสียหาย ต่อไป
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน 20 มิ.ย. 2560