การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยและบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ

170117154023.gif
          สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสาธารณภัยและบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติแก่บุคลากรในสังกัดและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่าง ๆ
          นายเอนก แนมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ แผ่นดินไหว อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ปัญหา หมอกควันไฟป่าซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณภัยและบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติแก่บุคลากรในสังกัดและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 60 คน ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 ณ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมเพนนินซูล่า จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะเวลา 2 วัน กำหนดพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ในวันแรกจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการ ภัยพิบัติของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 การบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ภัยหนาว และหมอกควันไฟป่า และการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนวันที่สองจะเป็นการบรรยายเรื่องระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) และกิจกรรมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ Table Top Exercise (TTX) แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจำลองสถานการณ์สมมุติเมื่อเกิดเหตุวิกฤต โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสองวัน โดยคาดว่าผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัย การประชาสัมพันธ์บริการจัดการ ภัยพิบัติแห่งชาติ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ต่าง ๆ นำไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : สขร. สปข.3 17 ม.ค. 2560
จังหวัดลำปาง เตรียมดำเนินมาตรการขั้นสูงสุดแก่ผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่า

170117100943.jpg
          จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือประชาชน หยุดการเผาป่า หากพบเห็นจะดำเนินคดีตามกฎหมายในอัตราโทษสูงสุด
          นายสมคิด ผานุการณ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งใน 9 จังหวัดของภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องหมอกควัน และไฟป่า จึงได้จัดทำแผนร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมมือกับสถานการณ์หมอกควัน และไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง โดยปีนี้ทางจังหวัดลำปางได้ประกาศกำหนดการควบคุม และรณรงค์ไม่ให้มีการเผา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง 30 เมษายน 2560 และขอให้ทุกหน่วยงาน ได้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แม้จะผ่านพ้นช่วงวิกฤต จนกว่าจะมีฝนตกลงมายังพื้นที่หรือจนกว่าจะย่างเข้าสู่ฤดูฝน
ทางจังหวัดลำปางจึงได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานในระดับพื้นที่ ประสานงานกับชุมชน หมู่บ้าน เพื่อชี้แจงมาตรการ และแนวทางดำเนินงานของจังหวัด รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายด้านสาธารณสุข และสุขภาพ เสียงตามสาย และสื่อต่างๆ รวมถึงได้จัดให้มีการเรียนรู้วิธีการทำแนวกันไฟที่ถูกต้อง เพื่อให้แนวกันไฟนั้นมีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันไฟป่า นอกจากนี้ในมาตรการขั้นเด็ดขาดได้ประสานหน่วยงานทหาร ตำรวจ รวมถึงทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง ก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดในอัตราโทษสูงสุด
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : พัชรินทร์ ธรรมชัย นศ.ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง 17 ม.ค. 2560
สวดพระอภิธรรม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ค่ำวันนี้(16 มค.)นายฤกษ์ ผดุงกิจ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ. วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตต์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี ประธานอัญเชิญพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตความว่า" ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน " จากนั้นพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม 4 จบ ประธานสงฆ์นำพระสงฆ์และผู้ร่วมพิธีนั่งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 9 นาทีและนำสวดอธิษฐานจิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 100 วัน โดยส่วนราชการ ภาคเอกชนและ ประชาชนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2560 จึงขอเชิญชวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีในเวลา 19.00 น./
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : วาสนา /พักตร์ภูมิ
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน 16 ม.ค. 2560