การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงรายจัดแถลงข่าวเชียงรายพร้อมรับมือภัยพิบัติฉุกเฉินปี 2559

จังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยจากแผ่นดินไหว อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควันและภัยแล้งในปี 2559
นายประจญ ปรัชสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 ได้ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ จำนวน 14 กิจกรรม คือ โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดเชียงรายประจำปี 2559 โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดพะเยา แพร่ น่านและจังหวัดเชียงราย และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สำหรับ 14 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการประกาศวาระกลุ่มจังหวัดปี 2559 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายค่ายอาสาบวร คือบ้านวัดโรงเรียน กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยระยะที่ 2 กิจกรรมจัดตั้งบุคลากรด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยหรือ อปพร.ต้นแบบ กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนื่องในวัน อปพร.วันที่ 22 มีนาคม 2559 กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2ทั้ง 4 จังหวัดคือเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา กิจกรรมฝึกทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย หรือ OTOS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งทีมกู้ชีพกู้ภัย กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย อส.ปภ.เชียงราย กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพครู อาจารย์ โรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยหรือ OSOS กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปั่นเตือนภัย กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และเตรียมรับมือภัยพิบัติ ประจำปี 2559 และกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงราย ในระยะที่ 3 ซึ่งการจัดทำโครงการและกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย 26 พ.ย. 2558
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชน บริเวณภาคเหนือ เตรียมป้องกันจากภัยหนาว

151126083521.jpg
          ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชน บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 36 จังหวัด ร่วมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมการป้องกัน ระมัดระวังอันตรายจากอากาศหนาว
           นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า ความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น กำลังแรง จากประเทศจีน แผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 36 จังหวัด ร่วมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย
จึงขอแจ้งเตือน ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมการป้องกันจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร ให้เตรียมการป้องกัน ระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้ โดยนุ่งห่มเสื้อผ้า สร้างความอบอุ่นให้เพียงพอแก่ตนเอง สำหรับประชาชนที่ก่อกองไฟเพื่อคลายความหนาวเย็น ให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย และระมัดระวังการใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณที่มีหมอกหนา ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
หากประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุ หรือภัยพิบัติ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง/
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : เอกณรินทร์ ใจมะโน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน 26 พ.ย. 2558
ตำรวจภูธรน่านจัดพิธีปล่อยแถวตามมาตรการป้องกันอาชญากรรมและระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง

151125144838.jpg
          ตำรวจภูธรน่านจัดพิธีปล่อยแถวตามมาตรการป้องกันอาชญากรรมและระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประกอบกับงานเลี้ยงขอบคุณงานประเพณีลอยกระทง จัดประชุมนานาชาติ 27 ประเทศ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน
           ค่ำวานนี้ (24/11/58) ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย พลตรี ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พล.ต.ต. ด้วงสี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ร่วมปล่อยแถวตามมาตรการป้องกันอาชญากรรมและระดมกวาดล้างก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทง มีเจ้าหน้าที่จากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 38 น่าน ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กว่า 300 นาย เข้าร่วมปฏิบัติการในร่วมการป้องกันอาชญากรรม ที่จะมีนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเทศกาลวันลอยกระทง ของจังหวัดน่าน ในค่ำคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งงานลอยกระทง จะมีการจัดกิจกรรมรื่นเริง ทั้งสถานบริการ สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวในเวลากลางคืน อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ประกอบกับจังหวัดน่านได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมนานาชาติ 27 ประเทศ ในการประชุม ชุมชนปลอดภัยนานาชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 22- 25 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้ประชุมกว่า 400 คน ในเขตเทศบาลเมืองน่าน
การปล่อยแถวป้องปรามอาชญากรรม เพื่อป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบ ตลอดถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ทุกภาคส่วนร่วมกันระดมกวาดล้างรามมาตรการป้องกันอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558 โดยจัดสายตรวจเดินเท้าในบริเวณสถานที่จัดงานต่างๆ เพื่อตัดโอกาสการกระทำความผิด มุ้งเน้นการป้องกันปราบปรามคดีชีวิต ร่างกาย และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ อาจกะเกิดขึ้นตามสถานีขนส่ง สถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่มีการจัดงานกิจกรรมรื่นเริงที่มีประชาชนร่วมงานจำนวนมากอีกทั้งมีการตรวจร้านค้าและเน้นย้ำผู้ประกอบการในการจำหน่ายพลุ ดอกไม้ไฟ ในการร่วมมือที่จะไม่ขายอุปกรณ์พลุ ดอกไม้ไฟที่มีเสียงดัง หรือมีความรุนแรงสูง และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการดูแลบุตรหลาน ที่อยู่ในวัยคึกคะนอง อาจเกิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นทุกๆปี
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์ /บรรลือ -ภาพ
หน่วยงาน : สวท.น่าน 25 พ.ย. 2558