การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ปี 2560 พร้อมรับมือและร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานทุกภาคส่วน

161210135823.jpg
          จังหวัดน่าน จัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกปี 2560 พร้อมรับมือและร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานทุกภาคส่วน
          นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศาลากลางจังหวัด เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ตามคำสั่งจังหวัดน่าน โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์หมอกวันและไฟป่า โดย นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้มีการเตรียมการป้องกันสถานการณ์ในภาคเหนือ ปี 2560 จากนายณรงค์ อินโส หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน และการประชุมเพื่อทราบนโยบายเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ปี 2560 เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อให้จัดการปัญหาดังกล่าว อย่างร่วมมือกันทำงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น พร้อมที่จะรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควันร่วมกัน สืบเนื่องจากสถานการณ์เมื่อปีที่ผ่านมา 2559 ตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่จังหวัดน่าน ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน มีค่าเกินมาตรฐาน 21 วัน พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ แยกเป็นค่าต่ำสุด 4 ไมโครกรัมต่อลุกบาศก์เมตร เมื่อ 27 มกราคม 2559 และค่าสูงสุด 238 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อ 18 มกราคม 2559 จุด Hotspot จำนวนทั้งสิ้น 1,089 จุด พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 428 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 546 จุด และพื้นที่เกษตร 22 จุด ริมทางหลวง 65 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 17 จุด และพื้นที่ สปก. 11 จุด อำเภอที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 3 อันดับ คือ เวียงสา เฉลิมพระเกียรติ และทุ่งช้าง ตามลำดับ ซึ่งปีนี้ 2560 ที่ประชุมได้วางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ดังนี้ 120 วัน คืนฟ้าใส อากาศบริสุทธิ์ ให้ชุมชน ตั้งเป้าให้ฝุ่นละอองในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดช่วงเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ห้ามการเผาอย่างเด็ดขาดช่วง 60 วันที่จังหวัดกำหนดเป็นช่วงวิกฤต มีมาตรการทางกฎหมายกับผุ้ลักลอบเผาอย่างเฉียบขาด ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม ป้องกันไฟป่าเข้มข้น ป้องปรามหาข่าว เฝ้าระวังและการบุกรุกพื้นที่ การลักลอบเผาและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร สร้างเครือข่ายชุมชน การประชุมสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันก่อนเวลา 10.00 ทุกวัน ตลอดจนร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน ตามเป้าหมายลดจุดความร้อนเป็นอนุภูมิภาคแม่โขงให้เหลือไม่เกิน 35,000 จุด ภายในปี 2560
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน 10 ธ.ค. 2559
จังหวัดเชียงราย จัดงาน "วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา"

161209133049.jpg
          จังหวัดเชียงราย จัดงาน "วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา" ในรูปแบบจิตอาสาประชารัฐ ป้องกันการเกิดใหม่ของผักตบชวา ที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 ตามนโยบายรัฐบาล
          วันนี้ (9 ธ.ค.59) นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา” ที่บริเวณหนองแม่น้ำกก หน้าฝายเชียงราย บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังพลทหาร อาสาสมัครรักษาดินแดน และราษฎรในพื้นที่ จำนวน 1,300 คน พร้อมด้วย การนำเครื่องจักรกล และเรือท้องแบน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ในบริเวณหนองแม่น้ำกก หน้าฝายเชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อช่วยกันรณรงค์แก้ไขปัญหาผักตบชวา ที่สร้างปัญหาทั้งการสัญจรทางน้ำ การสร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ รวมถึงการกีดขวางการไหลระบายน้ำของแม่น้ำลำคลอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาผักตบชวา เป็นอีกหนึ่งปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทำให้น้ำเน่าเสีย กีดขวางการสัญจร และการไหลระบายของน้ำ ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินซึ่งจากการสำรวจพบว่า ในจังหวัดเชียงราย มีจำนวนผักตบชวา รวมประมาณ 70,625 ตัน ซึ่งต้องร่วมกันบูรณาการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด โดยในระยะแรกดำเนินการกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มีนาคม 2560 และระยะต่อไปจะดำเนินการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ การจัดกิจกรรมอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาในครั้งนี้ เริ่มต้นที่บริเวณแม่น้ำกก โครงการฝายเชียงราย บ้านป่าบง เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินการ โดยราษฎรจะช่วยกันเก็บผักตบชวา ในลักษณะจิตอาสาประชารัฐ ป้องกันการเกิดใหม่ของผักตบชวา ที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วน เร่งแก้ไขปัญหาผักตบชวาทั่วประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย 9 ธ.ค. 2559
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่จังหวัดเชียงราย

161208174803.jpg
          หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16
          วันนี้ (8 ธ.ค.59) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 ที่ห้องจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขของแต่ละพื้นที่ โดย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมถึงปัญหาสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยหนาว ปัญหาหมอกควันไฟป่า การเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหว การตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การดูแลผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และโครงการสำคัญของจังหวัดเชียงรายที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยทุกปัญหาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่พอใจจากประชาชน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด ว่า พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ขอให้ทุกหน่วยงาน ร่วมกันทำงานให้เกิดความเป็นเอกภาพตามแนวทางประชารัฐ การทำงานร่วมกันของ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ขอให้ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้ระบุเรื่องการถ่ายโอนงบประมาณไปสู่เศรษฐกิจฐานราก โดยให้จังหวัดเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับรัฐบาล ขอให้จังหวัดพิจารณาให้ตรงกับเป้าหมายและความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง รวมถึงขอให้คณะกรรมการประชารัฐระดับจังหวัด และระดับตำบล ดำเนินการเรื่องการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอย่างเป็นรูปธรรม
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาแนวทางการมอบของขวัญ ด้วยการช่วยอุดหนุนสินค้า ผลิตผลทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ฐานราก นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด ดำเนินการสำรวจกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยให้สำรวจจุดที่ติดตั้ง ประสิทธิภาพการใช้งานและสำรวจจุดที่ต้องการจะติดตั้งเพิ่มเติม โดยขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการและรายงานไปยัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยให้ครบทุกจังหวัดภายในเดือนมีนาคม 2560
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย 8 ธ.ค. 2559