การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย

150126153534.gif
          จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย
           ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2558 ได้ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับภาพลักษณ์การปล่อยโคมลอย(โคมไฟ)ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และผู้มาเยือน ที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาอัคคีภัยและปัญหาการรบกวนหรือขัดขวางการบินของเครื่องบินโดยสาร จากข้อมูลเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 พบว่า ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 มีโคมลอยตกในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่มากถึง 200 ใบ และยังพบว่ามีเที่ยวบินของสายการบินหนึ่งขณะลงจอดได้มีโคมลอยถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอออกประกาศ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอย(โคมไฟ) คือ ห้ามผู้ใดปล่อยโคมควันและโคมลอย(โคมไฟ) ในพื้นที่แนวเขตพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 ของศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอสารภี อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย เว้นแต่เป็นการปล่อยตามประเพณีลอยกระทง และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือให้ปล่อยในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. และโคมลอย (โคมไฟ) ให้ปล่อยหลังเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป หรือหากพื้นที่ดังกล่าวต้องการปล่อยโคมต้องแจ้งวัน เวลา สถานที่ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ ห้ามจำหน่ายโคมควันและโคมลอย(โคมไฟ)ในพื้นที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ การจัดทำ การจำหน่าย การปล่อยโคมลอย(โคมไฟ) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโคมลอย(โคมไฟ)(มผช.808/2552) ที่มีความปลอดภัยต่อสาธารณะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินกว่า 90 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร น้ำหนักเชื้อเพลิง ไม่เกิน 55 กรัม และระยะเวลาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไม่เกิน 8 นาที โดยผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงถึงชื่อผู้ผลิต และสถานที่การผลิตอย่างชัดเจน เพื่อทราบถึงแหล่งที่มา หากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศจังหวัดฉบับนี้ จะมีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และ/หรือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่ 26 ม.ค. 2558
จ. น่าน ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน 15 อำเภอ เข้ามีส่วนร่วม พร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

150126145050.jpg
          น่านมชนหมู่บ้าน 15 อำเภอ เข้าร่วมเสวนา เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง
           (26/1/58) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการเสวนา เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง จาก 15 อำเภอ โดยให้นโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อให้หมอกควันและไฟป่าลดลง ให้ถิ่นฟ้าสดใส เมืองน่าน ไร้หมอกควัน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูกาลเพาะปลูก สร้างปัญหามลพิษทางอากาศ เกิดโรคระบบทางเดินหายในและเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพิ่มมากขึ้น นายณรงค์ อินโส ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้รับคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน “120 วัน คืนฟ้าใส อากาศบริสุทธิ์ ให้ชุมชน” โดยให้ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน จากทุกอำเภอ ขับเคลื่อนและกำชับลงพื้นที่ของตนเอง อย่างเข้มงวด ใช้มาตรการทางกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้มาบังคับใช้กับผู้กระทำความผิด โดยในปีนี้ ได้ตั้งเป้าควบคุมการหมอกควันและไฟป่า ให้ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่าน เกิดจุด HotSprot มากกว่า 100 จุด ใน 7 อำเภอ 10 ตำบล ส่วนใหญ่พบมากที่สุดตามลำดับ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ทำการเกษตร ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน สูงกว่าระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศ จะต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ จังหวัดน่าน จึงให้ทุกพื้นที่ดำเนินการจัดการเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ เน้นประชาชนพื้นที่มีส่วนร่วมบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น หากพบเห็นไฟป่าหรือมีการเผาวัชพืชให้เร่งระงับ หากสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง ให้แจ้งคณะกรรมการควบคุมไฟป่าประจำหมู่บ้าน หรือศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่สุด
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ฐิติรัตน/ข่าว/บรรลือ/ภาพ/สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน 26 ม.ค. 2558
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด เพื่อรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อใช้ในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด เพื่อรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อใช้ในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558
นางหทัยชนก พนัสอำพล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ในวันที่ 26 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรงข้ามไปรษณีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อใช้ในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง ข้างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริเวณถนนนาวาคชสาร ในงานมีการออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อหารายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน การบรรเทาทุกข์ราษฎรยากจน ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากสาธารณภัย และงานสาธารณกุศล
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อเป็นของรางวัลร้านมัจฉากาชาด ในวันและเวลาดังกล่าว/
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : เอกณรินทร์ ใจมะโน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน 25 ม.ค. 2558