การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ วางแผนเตรียมป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัด

171215152746.jpg
          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ วางแผนเตรียมป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัดตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ
          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเรื่องการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัดตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติฉบับปี พ.ศ.2560-2564 และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศและเพื่อให้มีการประสานงานแผนปฏิบัติการฯ และการจัดเตรียมแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่ออุบัติใหม่และสาธารณภัยอื่นๆ ในจังหวัดให้มีความพร้อมต่อไป
ปัจจุบันภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ กำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกหวั่นวิตก เนื่องจากทุกๆปี จะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดขึ้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีความซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และมักจะผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก โดยพบว่าในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มีโรคติดเชื้อเกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก และมีโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคเอดส์ โรคซาร์สโรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคเมอส์ตะวันออกกลาง โรค Ebola แอฟริกาตะวันตก โรคเมอส์เกาหลีใต้ และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในปี พ.ศ. 2009 เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศไทยจำเป็นต้องมีความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น รวมถึงมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ โดยความร่วมมือจาก 8 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสภากาชาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ 15 ธ.ค. 2560
ไทยเบฟ มอบผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

171214155113.jpg
          บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.ไชยปราการ อ.แม่อายและ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตามโครงการ 18 ปี ไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว
          วานนี้(13 ธ.ค.60) ที่ หอประชุมอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎร ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ และช่วงเช้าวันนี้ (14 ธ.ค.60) นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอาวุโส อ.แม่อาย เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.แม่อาย จำนวน 950 ผืน และช่วงบ่าย นายจิรชาติ ซื่อตระกูล ปลัดอาวุโส อำเภอฝาง เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อำเภอฝาง จำนวน 1,150 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร ที่ประสบภัยหนาว ตามโครงการ 18 ปี ไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว
โดยโครงการดังกล่าว บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร สานต่อโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” เดินหน้าส่งมอบผ้าห่มจำนวน 2 แสนผืน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่รวม 15 จังหวัด
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่ 14 ธ.ค. 2560
อบต.แม่สูน เตรียมเปิดตลาด ประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ "กาดแม่สูน"

171214094842.jpg
          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดตลาด ประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ "กาดแม่สูน" วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 นี้
          นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานราชการดำเนินการส่งเสริม ปรับปรุง หรือสร้างตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ทำให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น อบต.แม่สูน จึงได้ดำเนินการสร้างตลาดประชารัฐ ประเภทตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ บริเวณริมถนนหลวง ในเขตพื้นที่ติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายในชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน โดยจะเปิดตลาดวันแรก ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 นี้ และจะเปิดขายทุกวัน ช่วงเวลา 09.00-18.00 น. ที่บริเวณพื้นที่ตลาด อยู่ติดกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่สูน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เลือกซื้อสินค้าในตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ อบต.แม่สูน ได้ทุกวัน
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่ 14 ธ.ค. 2560