การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

140930231513.gif
          จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนตามยุทธศาสตร์ 5E และผลการจัดประชุมสัมมนาเส้นทางรถจักรยานเขตเมืองเชียงใหม่ วันนี้ (30 ก.ย.57) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
           วันนี้ (30 ก.ย.57) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนตามยุทธศาสตร์ 5E และผลการจัดประชุมสัมมนาเส้นทางรถจักรยานเขตเมืองเชียงใหม่ ในรอบเดือนที่ผ่านมา หลังจากมีการประชุม ครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการประเมินผลและระบบสารสนเทศ และคณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนในส่วนท้องถิ่น เข้ามาร่วมดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งยังได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเส้นทางรถจักรยานในเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศด้วย
สำหรับประเด็นการจัดเส้นทางรถจักรยานในเขตเมืองเชียงใหม่นั้น เนื่องด้วยในปัจจุบันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมขับขี่รถจักรยานเป็นพาหนะเดินทางและท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ค่อนข้างหนาแน่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผู้ขับขี่รถจักรยาน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดจัดทำเส้นทางรถจักรยานในเขตเมืองเชียงใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการจัดระเบียบเส้นทางรถจักรยานในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยกำหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรที่จะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่รถจักรยาน ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดเส้นทางจักรยานหลายเส้นทางโดยเฉพาะรอบคูเมือง แต่ผลปรากฏว่าไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ยกเว้นผู้ปั่นจักรยานที่มีความชำนาญแล้ว นอกจากนั้นยังพบปัญหามีรถยนต์จอดในช่องทางจักรยานทำให้มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ขี่รถจักรยาน แต่หากได้รับการปรับปรุงเส้นทางและแก้ไขถนนแล้วจะทำให้รถจักรยานสามารถวิ่งได้จำนวนมากและคาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้น ในส่วนประเด็นนักท่องเที่ยวที่นิยมใช้รถจักรยานเป็นจำนวนมากแต่ขาดความรู้ความเข้าใจในการขับขี่ และจักรยานที่ใช้ในเวลากลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างนั้นในการแก้ปัญหานั้นให้นำศูนย์บริการรถเช่าเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา ส่วนจักรยานยนต์ที่วิ่งบนทางจักรยานให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเส้นทางรถจักรยานเขตเมืองเชียงใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมาโดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้เสนอให้ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ลดความเร็วในเส้นทางรถจักรยาน ส่วนการประชาสัมพันธ์หากมีการกำหนดวัน/เวลาการขี่จักรยานของแต่ละเส้นทางเพื่อให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรม รณรงค์ให้เด็กนักเรียนใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน ในประเด็นที่จอดรถให้จัดทำที่จอดรถให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่สำคัญ ๆ เพื่อให้นักปั่นจักรยานไม่ต้องกังวลเรื่องรถจักรยานหาย เป็นต้น ในส่วนของเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้นำตัวอย่างการดำเนินงานการใช้เส้นทางรถจักรยานของประเทศไต้หวันให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ต่อไป
สำหรับผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและลดอุบัติหตุทางถนนตามยุทธศาสตร์ 5E มีดังนี้
คณะทำงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ได้เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฏหมายกับผู้ขับขี่รถโดยไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร ส่วนประเด็นการบังคับใช้กฎหมายในถนนสายรองซึ่งมีการกระทำผิดกันเป็นจำนวนมากนั้นประธานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วให้เข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฏหมายให้มากขึ้นด้วย นอกจากนั้นให้ปรับเปลี่ยนทั้งจุดตรวจจุดสกัด และเวลาในการตั้งจุดตรวจเพื่อให้การดำเนินการบังคับใช้กฏหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะทำงานด้านวิศวกรรมจราจร มีการนำเอาโครงการปลูกหญ้าแฝกซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันการเกิดดินสไลด์ปิดเส้นทางการจราจร มีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อเพิ่มการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืน มีการประสานทุก ๆ หน่วยในสังกัดกรมทางหลวงในการจัดบุคลากรเฝ้าระวังเส้นทางในช่วงฤดูฝนที่อาจเกิดกรณีดินสไลด์โดยการจัดทำเส้นทางเบี่ยงสำหรับใช้ในการเดินทางแทนเส้นทางหลักที่ไม่สามารถใช้การได้ชั่วคราว ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
คณะทำงานด้านการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ในช่วงเวลาปกติได้ใช้สื่อวิทยุกระจายหลักของ กรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สวท.เชียงใหม่ และ สวท.ฝางในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง โดยในส่วนของ สวท.เชียงใหม่ ได้ร่วมกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดรายการจราจรเพื่อชุมชนทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ ส่วน สวท.ฝางก็มีการจัดรายการวิทยุเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นกัน สำหรับ สทท.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการจัดสรรห้วงเวลาสำหรับการผลิตรายการในภูมิภาคเพียงช่วงเวลาเดียวคือ รายการ มองเมืองเหนือ ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. นั้นได้มีการใช้ช่องทางดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉพาะกิจเนื่องจากมีเขตพื้นที่ให้บริการถึง 8 จังหวัด ส่วนการประชาสัมพันธ์การหลีกเลี่ยงเส้นทางในการจัดกิจกรรมใหญ่ ๆ ในจังหวัดนั้นได้ใช้การพูดแทรกในรายการและอักษรวิ่ง
สำหรับห้วงเทศกาลจะให้สื่อทุกแขนงในการร่วมประชาสัมพันธ์ อาทิ การแถลงข่าวประจำสัปดาห์เพื่อแจ้งมาตรการที่ใช้ในห้วงเทศกาล ประสานสถานีวิทยุหลักทั้ง 13 สถานีร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนสื่ออื่น ๆ ก็ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนด้วย นอกจากนั้นยังได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุชุมชนในพื้นที่เพื่อแจ้งมาตรการเพิ่มเติมในแต่ละวันของคณะทำงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งใช้สื่อป้ายอักษรไฟวิ่งของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ด้วย ส่วนสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎจราจรกับผู้ประกอบการขนส่งและรถรับนักเรียน 3 รุ่น หลังจากนี้จะมีการติดตามประเมินผลและออกตรวจจับในพื้นที่ที่เข้าไปจัดอบรม มีการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ขับขี่รถบรรทุกรองรับการเข้าสู่ AEC มีการเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางเข้าร่วมโครงการศึกษาและการจัดระเบียบรถสี่ล้อแดงเชียงใหม่ การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% และมอบหมวกนิรภัยกับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับการให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 6 เขต และ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา34 นั้น มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกฎวินัยจราจรเข้ากับกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและวิชาพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มีการจัดวินัยจราจรในโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดลูกเสือจราจรไว้คอยอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนในเวลาเร่งด่วนด้วย ส่วนมหาวิทยาลัยทุกแห่งก็มีการรณรงค์ให้มีการสวมหมวกนิรภัยให้ครบ 100% ในกลุ่มบุคลากรและนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะที่ขับขี่ออกจากมหาวิทยาลัย จึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีการเข้มงวดกวดขันและตรวจจับและปรับในอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดการเข็ดหลาบในกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว
คณะทำงานด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน รายงานว่าในจำนวนกว่า 80% ของผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ไม่มีการสวมหมวกนิรภัย ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตในสถานที่เกิดเหตุและในห้องฉุกเฉินค่อนข้างสูงประมาณ 60 – 70% และอัตราของผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่มีการสวมหมวกนิรภัยจำนวนถึง 95% โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ทั้งนี้ในส่วนของออกบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนั้น จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยบริการทั้งหมดจำนวน 193 หน่วย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุทางการจราจร โดยบางจุดไม่มีหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปช่วยเหลือในสถานที่เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยจึงเป็นมาตรการที่จะช่วยลดอัตราการตายและการบาดเจ็บของผู้ประสบอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี ในส่วนปีงบประมาณ 2558 ยังได้กำหนดจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ จำนวน 130 ป้ายครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว ส่วนจุดอับสัญญาณได้กำหนดแผนประสานภาคเอกชนที่ดำเนินการด้านการบริการการสื่อสารเข้ามาร่วมดำเนินการในจุดอับสัญญาณดังกล่าว
คณะทำงานด้านการบริหารจัดการประเมินผลสารสนเทศ ได้รายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในห้วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2557 ว่า มีจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ 3,336 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 2,887 ราย และ เสียชีวิต 203 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถึงร้อยละ 26.34 รองลงมาคือ ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 17.47 และ ขับรถตามกระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 7.76 โดยจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดถึงร้อยละ 47.23 รองลงมาคือรถปิกอัพร้อยละ 26.27 และรถเก๋งร้อยละ 19.53 ส่วนประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือทางหลวงแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 50.53 รองลงมาคือถนนในเมือง (เทศบาล) ร้อยละ 24.52 โดยอำเภอสันทรายเป็นอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 7 ราย และเสียชีวิต 5 ราย
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ 30 ก.ย. 2557
เกิดน้ำป่าจากภูเขาไหลทะลักลงสู่ลำห้วย บ้านอมพาย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

140930155436.jpg
          เกิดน้ำป่าจากภูเขาไหลทะลักลงสู่ลำห้วย บ้านอมพาย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
           เมื่อเวลา19.00 น.เศษวันที่ 28 ก.ย.2557 เกิดน้ำป่าจากภูเขาไหลทะลักลงสู่ลำห้วย บ้านอมพาย ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซัดล่าง นางพานทอง ลุงกุย อายุ 43 ปีหญิงสาวชาวละว้า หรือลั๊วะ เสียชีวิตส่วนลูกสาวรอดตายหวุดหวิด ชาวบ้าน , หน่วยกู้ภัยนนทรีแม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าค้นหาจนพบศพเมื่อเวลา 22.00 น.
เช้าวานนี้ (29 ก.ย.57) นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อม นายไพบูลย์ ใจตูม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ พันเอกกิติชาติ นิลขำ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ร่วมกับชุดกู้ภัยนนทรีแม่สะเรียง เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและร่วมงานศพ
นายคำปัน ศักดิ์ชัยปัญญา ผู้ใหญ่บ้านอมพาย หมู่ 11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่า ขณะช่วงเย็นที่ผ่านมา เวลาโดยประมาณ 19.30 น. นางพานทอง ลุงกุย อายุ 43 ปี หญิงชาวละว้า หรือลั๊วะ พร้อมลูกสาวได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ ข้ามลำห้วยซึ่งแห้งขอดไม่มีน้ำแต่อย่างใด ในจังหวะที่ขับรถผ่านลำห้วยนั้น ได้มีน้ำป่าลูกใหญ่ม้วนตัวออกมาจากลำห้วยอย่างรวดเร็ว ลูกสาวกระโดดหนีได้ทันแต่แม่ถูกน้ำป่าซัดร่างไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ทันที ซึ่งหลังเกิดเหตุไม่นานน้ำป่าที่ทะลักก็แห้งเหือด เข้าสู่สภาวะปกติ ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต่างช่วยกันออกค้นหาร่างของผู้สูญหายทั้งคืน จนกระทั้งเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. พบร่างของผู้เสียชีวิตสภาพ ถูกดินทรายถมร่าง จึงได้นำร่างของผู้เคราะห์ร้าย มาไว้ที่วัดอมพาย เพื่อทำพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว
สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิต นายอำเภอแม่สะเรียงมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับญาติผู้ตาย จำนวน 5,000 บาท ส่วนการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,สำนักงาน ปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ฯ และหน่วยงานอื่นๆ จะเข้าไปให้การช่วยเหลือต่อไป เนื่องจากครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นครอบครัวที่ยากจน มีบุตร 4 คน ส่วนสามีผู้เสียชีวิตไม่มีรายได้ ยึดอาชีพรับจ้างทำไร่ทำสวนหาเลี้ยงครอบครัว ………………………………………………………………….
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน 30 ก.ย. 2557
น้ำป่าพัดร่างหญิงสาวชาวลาหู่ขณะออกหาของป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เสียชีวิต

140929203353.gif
          น้ำป่าพัดร่างหญิงสาวชาวลาหู่ขณะออกหาของป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เสียชีวิต ขณะที่หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
           เหตุฝนตกหนักเมื่อเย็นที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ ชาวบ้านเผ่าลาหู่บ้านห้วยเฮี่ยน หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 คนเป็นหญิงทั้งหมด คือ นางนาแต๋ จะแหนะ อาอยุ 16 ปี นส.นาจ๋า จะแหนะ อายุ 15 ปี และ ด.ญ.นาอูแต๋ จะแหนะ อายุ 13 ปี ทั้ง 3 คน เป็นพี่น้องกัน อยู่บ้านเลขที่ 108 ม.10 บ้านห้วยเฮี้ยน ต.เวียง อ.ฝาง ออกไปหาของป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เกิดฝนตกหนัก ถูกนำป่าพัดเสียชีวิตทั้ง 3 คน พบศพแล้วที่ป่า หมู่ 6 ตำบลโป่งนำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกฝาง ได้นำกำลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 8 และ หมู่ 19 ของ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ภายหลังเกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักกว่า 2 ชั่วโมง จนส่งผล ต้นไม้ใหญ่หักโค่นและล้มทับปิดเส้นทางการเดินรถ น้ำในลำน้ำแม่ใจ เพิ่มปริมาณและเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎร เจ้าหน้าที่ได้นำรถแมคโครไปขุดเพื่อเร่งเปิดทางระบายน้ำ เนื่องจากเกรงว่าน้ำจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงเย็น จึงได้จัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ขณะที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเมื่อเวลา 16.00 น.ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก
ฝนที่ตกหนักและน้ำป่าไหลแรงส่งผลให้คอสะพาน บ้านอมขุด (ช่วงน้ำพุร้อนเทพพนม) ขาด รถสันจรไม่ได้ ล่าสุดกรมทางหลวงนำรถเข้าไปแก้ไขในพื้นที่แล้ว คาดการจะแล้วเสร็จและสัญจรได้ภายในเวลาเที่ยงคืน(29 ก.ย. 57)
ขณะเดียวกันได้เกิดน้ำท่วม ในพื้นที่บ้านปางมะเยา น้ำลำห้วยแม่มะกู้ โดยน้ำได้ท่วมถนนสายพร้าว-เชียงดาวเล็กน้อย ล่าสุดน้ำได้ลดลงและสามารถใช้เส้นทางจราจรได้เป็นปกติแล้ว
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่ 29 ก.ย. 2557