การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ปภ.เชียงใหม่ สาขาฝาง บูรณาการกับอปท.ลงพื้นที่ฝึกอบรมด้านการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน..//

160212154128.jpg
          ปภ.เชียงใหม่ สาขาฝาง ลงพื้นที่พบปะผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น พร้อมให้ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM)..//
           ที่ห้องประชุม อบต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายยศกร สุขสะอาด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง พร้อม เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น พบปะผู้นำหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลม่อนปิ่น 3 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน เพื่อฝึกอบรมการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน หรือ CBDRM (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) โดยเน้นในเรื่องภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับเครือข่ายในชุมชนต่อไป
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ข่าวสวท.ฝาง 0-5345-1632
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่ 12 ก.พ. 2559
สอจร.ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนน เพื่อจัดทำรายงานประจำปี

160212141712.jpg
          คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดหรือสอจร.ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนน เพื่อจัดทำรายงานประจำปี
          เช้าวันนี้(12 กพ.)นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนร่วมประชุมกับนายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร ประธาน สอจร.จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ที่โรงแรมอิมพีเรียลธาราแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แขวงการทาง ทางหลวงชนบท ตำรวจ ขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศรีสังวาล ประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมให้ข้อมูลในปี 2557 ได้แก่สถิติจำนวนการปรับ 10 ข้อหา เช่นเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย สถิติอุบัติเหตุรถโดยสาร จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต บริเวณจุดเสี่ยงภัย รวมทั้งการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดทำรายงานสถานะ(status report)ประจำปี 2557
ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนกล่าวว่าในการลดอุบัติเหตุอยู่ที่คนใช้รถ ใช้ถนนจึงต้องปลุกจิตจำนึกให้คนเคารพกฎ กติกา ในการใช้รถ ใช้ถนน
สำหรับข้อมูลปี งบประมาณ 2557 จ.แม่ฮ่องสอนมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 33 ราย ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ ส่วนจุดเสี่ยงในเขตตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้แก่ทางโค้งบริเวณอู่ดาบต้อย บ้านม่อนตะแลง สี่แยกทางเข้าสถานีขนส่งโดยสาร ถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน เพราะเป็นถนนเส้นตรง จึงใช้ความเร็วสูงและไม่มีแสงสว่าง ซึ่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้ทางสอจร.จะนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป/
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ อรรนพกรก์ ภาพ /
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน 12 ก.พ. 2559
เชียงรายจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2559

160212140254.jpg
          จังหวัดเชียงรายจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อเตรียมความพร้อม
          นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2559ของจังหวัดเชียงราย จัดตั้งที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อำนวยการจังหวัด มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและอาสาสมัคร นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายมีการแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2559 ประกอบด้วย ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ศูนย์ประสานการปฏิบัติ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอำนวยการ และคณะทำงานส่วนสนับสนุน พร้อมกับมอบหมายภารกิจหน้าที่และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ในการจัดกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ จัดชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบในช่วง 60 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2559 ซึ่งกำหนดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือส่วนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติและในเขตปฏิรูปที่ดินมีการมอบหมายให้หน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงรายและปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ในส่วนพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตร มีการมอบหมายให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจ ในส่วนพื้นที่ตามเส้นทางคมนาคม มีการมอบหมายให้แขวงการทางเชียงรายที่ 1 ที่ 2 แขวงการทางชนบทจังหวัดเชียงราย และในส่วนพื้นที่ตามแนวชายแดน มีการมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ มณฑลทหารบกที่ 37 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 ติดต่อสอบถามศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายโทรศัพท์ 053- 177318-23
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย 12 ก.พ. 2559