| HOME | USER LOGIN | มติคณะรัฐมนตรี | ข่าวประชุมสัญจร | ข่าวการเมืองอื่น ๆ | ข่าวประจำวัน | ข่าวเศรษฐกิจ | ข่าวเทคโนโลยี | ข่าวการศึกษา |
prd3
ลิ้งค์ภายใน
> HOME
> WEB MAIL
> กรมประชาสัมพันธ์
> สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
> วิทยุอินเตอร์เน็ต สปข.3
>
> TV11 ON LINE
ลิ้งค์รัฐบาล
> รัฐสภา
> สำนักนายกรัฐมนตรี
> ทำเนียบรัฐบาล
> สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการประชุม ครม.
> Media Plan  
> Media Plan Form  
> ความรับผิดชอบของสื่อฯ
> ร่างกำหนดการประชุมครม.
> การตรวจพื้นที่ของรัฐมนตรี
> ร่างกำหนดการตรวจพื้นที่ของรัฐมนตรี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์จังหวัด...
> ผู้บริหารส่วนราชการ ภาคเหนือตอนบน
> จังหวัดเชียงใหม่
> จังหวัดเชียงราย
> จังหวัดลำพูน
> จังหวัดแม่ฮ่องสอน
> จังหวัดลำปาง
> จังหวัดพะเยา
> จังหวัดแพร่
> จังหวัดน่าน
 
ข่าว การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ข่าว การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
หน้าที่ 1 จากจำนวน 94 หน้า (แสดงครั้งละ 5 รายการ)
    
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738