ลำไยไทยมาตรฐานโลก หันมาบริโภคผลไม้ไทย   - & -   เกษตรกรยิ้มได้ ประเทศไทยไม่ขาดทุน ช่วยอุดหนุนลำไยไทย

Free Counters
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

 

ประวัติลำไย

Longan : ลำไย 

- มีชื่อเรียกพื้นบ้านว่า บ่าลำไย
- ชื่อภาษาอังกฤษว่า ลองแกน (Longan)
- ชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Nephelium ,Canb. หรือ Euphorialongana,Lamk.
- วงศ์ Sapedadceae ทีน (Native) ในพื้นที่ราบต่ำของลังกา อินเดียตอนใต้ เบงกอล พม่า และจีนภาคใต้
- เป็นพืชไม้ผลเขตร้อน และกึ่งร้อน

           ลำไยเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชีย ซึ่งอาจมีถิ่นกำเนิดในลังกาอินเดียพม่าหรือจีน แต่ที่พบหลักฐานที่ปรากฏในวรรณคดีของจีนในสมัยพระเจ้าเซ็งแทง เมื่อ๑,๗๖๖ ปีก่อนคริสกาล และจากหนังสือ RuYa ของจีนเมื่อ ๑๑๐ ปีก่อนคริสตกาล ได้มีการกล่าวถึงลำไยไว้แล้ว และชาวยุโรปที่ได้เดินทางไปยังประเทศจีน เมื่อปีพ.ศ. ๑๕๑๔ ก็เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับลำไยไว้ในปี พ.ศ. ๑๕๘๕ แสดงว่า ลำไยมีการปลูกในจีนที่มณฑล กวางตุ้ง เสฉวน มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลฟูเกียน

           ลำไยได้แพร่หลายเข้าไปในประเทศอินเดีย ลังกา พม่า และประเทศแถบเอเชีย ลังกา พม่า และประเทศ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเข้าสู่ประเทศอเมริกาในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ในประเทศไทย คาดว่าลำไยคง แพร่เข้า มาในประเทศพร้อมๆ กับประเทศในเขตนี้ หลักฐานที่พบเป็นต้นลำไยในสวนเก่าแก่ของ ร.อ.หลวงราญอริพล (เหรียญสรรพเสน) ที่ปลูกในตรอกจันทร์ ถนนสาธุประดิษฐ ์ใกล้วัดปริวาศในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นลำไยที่ขยายพันธุ์ มาจากเมล็ดเพาะ แสดงว่าลำไยมีในประเทศไทยมาก่อนแล้ว และมีการพัฒนาพันธุ์ตามลำดับตามสภาพภูมิอากาศ

           ต่อมา พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้นำลำไยจากกรุงเทพฯขึ้นมาขยายพันธุ์ในจังหวัด เชียงใหม่ จากนั้นก็ ขยายพันธุ์สู่ภูมิภาคต่างๆในล้านนา โดยการเพาะเมล็ดจนเกิดการแปรพันธุ์ (Mutation) เกิดพันธุ์ใหม่ตามสภาพคุณ ลักษณะที่ดีของภูมิอากาศที่เหมาะสม และเกื้อกูลต่อการเจริญเติบโตของลำไย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำพูนมี สภาพภูมิประเทศ ที่ดีในลุ่มแม่น้ำใหญ่หลายสาย จนเกิดลำไยต้นหมื่นที่บ้านหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูนซึ่งเก็บ ผลขายต้นเดียวได้ ราคาเป็นหมื่นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๑ ผลิตผลต่อต้นได้ ๔๐-๕๐ เข่ง พัฒนาการของลำไยในภูมิภาค นี้โดยเฉพาะที่จังหวัดลำพูน ถ้านับจากการเสด็จกลับล้านนาครั้งแรกของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อปีพ.ศ.๒๔๕๗ จนถึงลำไยต้นหมื่นที่ หนองช้างคืน เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๑ ก็พัฒนามาร่วม ๖๐ ปี และถ้านับถึงปีปัจจุบัน ได้มีการพัฒนา พันธุ์ร่วม ๙๐ ปีแล้ว จนขณะนี้มีลำไยมากมายหลายพันธุ์ และมีการปลูกมากถึง ๑๕๗,๒๒๐ ไร่

ที่มา   http://pioneer.netserv.chula.ac.th