พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน        ** การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น " วันนวัตกรรมแห่งชาติ " ดูรายละเอียดได้ที่นี่ << คลิ๊กที่นี่ >> **       ** วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามราชกุมาร **     *** the king พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ***

เพลง พ่อแห่งแผ่นดิน
เพลง พ่อแห่งแผ่นดิน
เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ประวัติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อให้ชาวไทยทั่วโลกใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนักร้องร่วมขับร้องเพลงนี้ทั้งหมด 80 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่มีการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ รายนามผู้ประพันธ์เพลง

คำร้อง
ชาลี อินทรวิจิตร
อาจินต์ ปัญจพรรค์
สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
สุรพล โทณะวณิก

ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน
เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
วิรัช อยู่ถาวร
พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์
จิรวุฒิ กาญจนะผลิน

นักร้องชาย จำนวน 41 ท่าน นักร้องหญิง จำนวน 40 ท่าน
 1. สุเทพ วงศ์กำแหง
 2. ชรินทร์ นันทนาคร
 3. ธานินทร์ อินทรเทพ
 4. วินัย พันธุรักษ์
 5. มีศักดิ์ นาครัตน์
 6. ขรัมภ์ เทพชัย
 7. สเกน สุทธิวงศ์
 8. พรเทพ เทพชัย
 9. ศักดา อิทธิชัย
 10. นิทัศน์ ละอองศรี
 11. อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
 12. มนตรี สีหเทพ
 13. กรกันต์ สุทธิโกเศศ
 14. ฉัตรชัย ภู่โชติ
 15. นนทวรรธน์ ภู่โชติ
 16. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์
 17. เอกรัตน์ แคว้นคอนฉิม
 18. ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
 19. ธงไชย แมคอินไตย์
 20. พันกร บุญยะจินดา
 21. ไมค์ ภิรมย์พร
 22. รณชัย ถมยาปริวัฒน์ (อ๊อด คีรีบูน)
 23. วิชัย ปุญญะยันต์
 24. วิภู กำเนิดดี
 25. ศรราม เทพพิทักษ์
 26. เศรษฐา ศิระฉายา
 27. สบไชย ไกรยูรเสน (ฟอร์ด)
 28. สมา สวยสด
 29. สุทธิพงศ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ้ตตี้)
 30. สุรชัย สมบัติเจริญ
 31. เสรี รุ่งสว่าง
 32. พลพล พลกองเส็ง
 33. ชรัส เฟื่องอารมณ์
 34. วิรุจน์ สโรบล
 35. เอดเวอร์ด แวนโซ
 36. สร่างศัลย์ เรืองศรี
 37. มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์
 38. ณรงค์ แซ่วี (รุ่ง สุริยา)
 39. จารึก วิริยะกิจ
 40. วสุ แสงสิงแก้ว
 41. ธานี พูนสุวรรณ
 1. สวลี ผกาพันธ์
 2. รวงทอง ทองลั่นทม
 3. จินตนา สุขสถิตย์
 4. ขวัญวรี กาญจนะผลิน
 5. จิตติมา เจือใจ
 6. โฉมฉาย อรุณฉาน
 7. ดาวใจ ไพจิตร
 8. ทิพวลย์ ปิ่นภิบาล
 9. นันทวรรณ สุวรรณปิยะศิริ
 10. แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์
 11. ลินจง บุญนากรินทร์
 12. ศรวณี โพธิเทศ
 13. อุมาพร บัวพึ่ง
 14. อุไรวรรณ ทรงงาม
 15. ธุรดี อารีรอบ
 16. พรทิพย์ พันตาวงษ์
 17. ภัทรภร บัวก้านทอง
 18. สุพรรณี โคตรสุโน
 19. สุภาพร เพฑูวิริริยาเวทย์
 20. กรรณิการ์ อารีสมาน
 21. กันยารัตน์ กุยสุวรรณ
 22. ฉันทนา กิติยพันธ์
 23. ธรพร แวกประยูร(ปาน)
 24. ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
 25. นนทิยา จิวบางป่า
 26. พัชริดา วัฒนา
 27. สุดา ชื่นบาน
 28. เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
 29. อรวรรณ วิเศษพงศ์
 30. อรวี สัจจานนท์
 31. อิสริยา คูประเสริฐ
 32. นภาดา สุขกฤต
 33. สิรินันท์ ว่องกุศลกิจ
 34. สิรินทรา นิยากร
 35. จรรยา เผ่าจินดา (สด แจ่มศรี)
 36. วงจันทร์ ไพโรจน์
 37. ภัคประวีร์ ทองแย้ม
 38. กรองทอง ทัศนพันธุ์
 39. ศิริพร อยู่ยอด
 40. แคทลียา ศริสวัสดิ์
เนื้อเพลง
( หญิง ) อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี
ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย
( ชาย ) เหล่าประชา คารวะ สดุดี
แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย
บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ
ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา
( หญิง ) ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ
มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา
( ชาย ) ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา
ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา
ชาติไทย นับว่าโชคดี
( ชาย - หญิง ) ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา
เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี
ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้
เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย.

อ้างอิง
http://www.tv5.co.th/
http://th.wikipedia.org/

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด เพลง พ่อแห่งแผ่นดิน


T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738