พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน        ** การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น " วันนวัตกรรมแห่งชาติ " ดูรายละเอียดได้ที่นี่ << คลิ๊กที่นี่ >> **       ** วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามราชกุมาร **     *** the king พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ***

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

          วัดนาคปรก ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดยการอบรมศีลธรรมแก่กุลบุตรในช่วงปิดภาคเรียน โดยบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 200 รูป (200 ตระกูล)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
          - เป็นเยาวชนชาย อายุ 10 - 15 ปี
          - กำลังเรียนอยู่ระดับชั้น ป.4 - ม.3  
          - ไม่เป็นคนบกพร่องตามพุทธบัญญัติ  
          - ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ เป็นต้น

หลักฐานการสมัคร
          - เสาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสำเนา) 1 ฉบับ
          - รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          - ผู้ปกครองนำไปสมัคร ให้คำรับรอง และมอบตัว

กำหนดวันรับสมัคร
          - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2549 เวลา 9.00 - 19.00 น.
          - ณ สำนักงานกลาง วัดนาคปรก

วันมอบตัวเป็นนาค
วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2549
    13.00 น.     เริ่มรับรายงานตัวและปลงผม
    14.00 น.     ผู้จะบรรพชา และผู้ปกครองเข้าที่ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในพิธี
    14.30 น.     ผู้อำนวนการถึงที่ประชุมจุดธูปเทียน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
                     ผู้ปกครองกล่าวคำมอบบุตรหลานเป็นนาค และเป็นศิษย์พระอาจารย์
                     นาคขอศีล 8 และรับศีล 8 (ผู้ปกครองรับศีล 5)

กำหนดการบรรพชา
วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2549
     8.30 น.     ผู้ปกครองและนาค พร้อมกันที่ศาลาทานบารมี
     9.00 น.     แสดงธรรมสอนนาค 1 กัณฑ์
    11.00 น.    ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และเลี้ยงอาหาร
    12.30 น.    แห่นาครอบพระอุโบสถวัดนาคปรก
    13.00 น.    ผู้ปกครอง และเจ้าภาพมอบผ้าไตรแก่นาค
    14.00 น.    พระอุปัชฒาย์ถึงที่ประชุม ทำพิธีบรรพชาสามเณร

 สำนักงานกลางวัดนาคปรก
โทร. 0-2467-2380, 0-1857-7293
แฟกซ์ 0-2489-0338
T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738