หน้าหลัก | ที่ตั้งหน่วยงาน | ประวัติองค์กร | โครงสร้างองค์กร | บทบาท หน้าที่ | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | |
วิสัยทัศน์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
             สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ  
พันธกิจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
              เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัด