สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
000249255

ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2551 เรื่อง “สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง”

ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ
           การจัดเวทีประชาคม เรื่องทำไมต้องส่งเสริมผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แก่ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ นักวิชาการ องค์กรสตรี นักเรียน นักศึกษา ผู้นำสตรี สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป นับเป็นโอกาสดีที่จะทำให้สังคมได้เห็นศักยภาพและความสำคัญของผู้หญิงในทางการเมือง
          จากข้อมูลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงในประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่า สัดส่วนการมีส่วนร่วมทางการเมืองผู้หญิงในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วมีผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเกินร้อยละ 35 ได้แก่ ประเทศสวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยมีผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยกว่าเวียตนาม มีผู้หญิงอยู่ในการเมือง ร้อยละ 27.31 ลาวร้อยละ 25.00 สิงคโปร์ร้อยละ 24.4 และฟิลิปปินส์ร้อยละ 15.25 อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงในประเทศไทยในการเลือกตั้งระดับชาติและท้องถิ่น พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เช่น จากสถิติการเลือกตั้งระดับชาติตั้งแต่ปี 2539-2550 มีการเลือกตั้งในแต่ละครั้งเพิ่มขึ้น คือ ร้อยละ5.6 ,9.2 ,10.6,11.34 และ 11.46 ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้หญิงมีศักยภาพและมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น
          นางอนุสรณ์ อินทร์กำแหง รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หนึ่งในผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้ กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่ามีแนวโน้มที่ผู้หญิงเข้าไปเป็นสมาชิกการเมืองท้องถิ่นเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะตัวผู้หญิงมีศักยภาพมากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจถึงในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการเข้าไปเป็นผู้แทน ฯ ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมองไปถึงการทำประโยชน์ให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งศักยภาพและความตั้งใจทำงานเพื่อท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าใจและเลือกผู้หญิงเข้าไปเป็นผู้แทนเพิ่มขึ้น
          ข้อดีที่ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจทางการเมืองมองว่า ผู้หญิงจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการเมืองเนื่องจากผู้หญิงมีประสบการณ์ที่แตกต่างจากผู้ชายจึงมีมุมมองและความสามารถที่แตกต่างกัน และที่สำคัญจะสามารถสร้างความหลากหลายในการพัฒนา รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมตามหลักการเป็นผู้แทนในระบอบประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ทางการเมืองด้วย
          ขณะเดียวกันได้กล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนในปัจจุบันว่า มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายให้สังคมได้รับรู้อย่างทั่วถึง เนื่องจากสื่อมวลชนมีผลต่อความคิดความเชื่อของคนในสังคม
          ด้าน น.ส.ศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบล สันกำแพง เห็นว่าปัจจุบันผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานด้านการเมืองได้ แต่ส่วนใหญ่จะขาดความกล้าและเวลาไม่อำนวย ประกอบกับสตรีไทยมีการศึกษาสูงขึ้น ถ้าแบ่งเวลาถูก พร้อมที่จะมาช่วยสังคมก็สามารถที่จะพัฒนาบ้านเมืองได้แน่นอนอย่างไรก็ตามมองถึงการทำงานของสื่อมวลชนว่า กระแสบางอย่างสื่อเป็นผู้สร้างขึ้นฉะนั้นการที่สื่อมวลชนจะให้ความสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องใด ย่อมมีผลต่อความสนใจของประชาชน คนที่ทำงานอยู่ในท้องถิ่นหากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานหรือความสำเร็จออกไป อาจจะมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาทำงานการเมืองเพิ่มขึ้น การที่สื่อมวลชนให้โอกาสกับผู้หญิงที่ทำงานการเมืองก็เช่นกัน หากมีการเผยแพร่การทำงานออกไปจะมีส่วนช่วยให้ผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นและอาจเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้หญิงอยากเข้ามาทำงานการเมืองได้อีกส่วนเช่นกัน นี่คือส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดเห็นของสตรีในปัจจุบันที่เห็นว่าทำไมสตรีต้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยผู้รับผิดชอบโครงการเลือกใช้วิธีการจัดเวทีประชาคม ถือว่าประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากและร่วมแสดงความคิดเห็นหลากหลาย นับเป็นวิธีการหนึ่งในการหาวิธีร่วมคิดร่วมตัดสินใจที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี
          จะเห็นว่า การจัดเวทีประชาคม หัวใจสำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนและต้องดำเนินการในเวทีครั้งแรก คือให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องราวที่ต้องการให้เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน และประชาชนจะร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ฯลฯ ตามลำดับ หากข้ามขั้นตอนขั้นรับรู้ เรียนรู้โดยให้ประชาชนร่วมคิดทันที จะส่งผลให้การจัดเวทีประชาคมไม่ประสบผล
          เพราะธรรมชาติของมนุษย์มักจะมองว่าหากตนเองเข้าร่วมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเป็นลำดับแรก รวมทั้งเป็นการให้ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาพลังความคิดสร้างสรรค์ในการคิด ตัดสินใจ ฯ ด้วยตนเอง ภาคราชการ หรือบุคคล/กลุ่ม องค์กรภายนอกชุมชน ต้องไม่ชี้นำ หรือคิดตัดสินใจแทนจึงจะได้ผลสรุปจากพลังชุมชนอย่างแท้จริง
การดำเนินการประชาสัมพันธ์
          1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในพื้นที่หากต้องดำเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในครั้งต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้รับฟังความคิดของผู้หญิงเกี่ยวกับการเมือง โดยพิจารณาการใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และควรคำนึงถึงวิธีการที่ทำให้ประชาชนสนใจ ทั้งนี้ การนำเสนอในมุมมองต่าง ๆ ต้องน่าสนใจ น่าติดตาม เป็นประเด็นใหม่ ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม เพราะหากเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจะทำให้ประเด็นนั้นหมดความสำคัญไป
          2.การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคมผ่านสื่อ สามารถดำเนินการได้หลายหลายรูปแบบ เช่น
          สื่อโทรทัศน์ สามารถที่จะดำเนินการถ่ายทอดสดเพื่อให้เห็นบรรยากาศของงาน รับรู้ รับฟังประเด็นต่างๆ ได้เท่าเทียมกับผู้ฟังที่อยู่ในงาน นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์เข้ามายังรายการ ซึ่งเสมือนรับฟังอยู่ในรายการนั้นในสถานที่จริง
          สื่อวิทยุ การเลือกใช้สื่อวิทยุเพื่อถ่ายทอดเสียง จำเป็นที่ผู้จัดงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตัดสินใจให้รอบคอบ ในการใช้วิธีถ่ายทอดเสียง เพราะอาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นได้ ดังนั้นการนำเสนอผ่านสื่อวิทยุนี้ ต้องทำให้เกิดความน่าสนใจ น่าติดตาม ไม่ควรถ่ายทอดเสียงบรรยากาศในงานเพียงอย่างเดียว ควรมีการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือตั้งประเด็นคำถามให้ผู้ฟังทางบ้านร่วมกิจกรรม เพื่อรับของที่ระลึก หรือวิธีการอื่นใดสลับสับเปลี่ยนเพื่อให้ดึงดูดให้ผู้ฟังติดตามรับฟังอย่างต่อเนื่อง
          สื่อสิ่งพิมพ์ มีความได้เปรียบสื่ออื่นด้านความยาวในการนำเสนอของประเด็นเนื้อหา โดยอาจนำเสนอในรูปแบบสกู๊ปข่าว ให้น่าสนใจ ดึงดูดใจผู้อ่าน พร้อมภาพประกอบทุกแง่มุม นอกจากนี้ยังสามารถเจาะลึกในประเด็นดังกล่าวต่อเนื่อง หรือเปิดประเด็น ใหม่ เช่น การสัมภาษณ์ผู้หญิงในแวดวงการเมืองไทยที่มีชื่อเสียง เพิ่มเติม หรือสัมภาษณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสุภาพสตรีในพื้นที่นั้น ซึ่งอาจเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่สนใจการเมืองตัดสินใจเข้ามาทำงานการเมืองโดยไม่ลังเล
ระยะเวลาดำเนินการ
          ตามความเหมาะสม
เรียบเรียงโดย นางลัดดารัตน์ สุขกิจประเสริฐ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สผป.สปข.3
15 ก.ค. 2551

สรุปข่าว รอบเมืองเหนือ ทั้งหมด
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 15 ก.ค. 2551
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 15 ก.ค. 2551
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 15 ก.ค. 2551
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 15 ก.ค. 2551
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 15 ก.ค. 2551
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2551
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 29 ก.พ. 2551
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 29 ก.พ. 2551
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 03 ธ.ค. 2550
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 07 ส.ค. 2550
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 26 ก.ค. 2550
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 09 ก.ค. 2550
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 18 พ.ค. 2550
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 18 พ.ค. 2550
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 02 เม.ย. 2550
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 19 ก.พ. 2550
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 03 ม.ค. 2550
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 03 ม.ค. 2550
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 07 พ.ย. 2549
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2549
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 03 มี.ค. 2549
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 06 ม.ค. 2549
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 06 ม.ค. 2549
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 17 พ.ย. 2548
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 19 ต.ค. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 19 ต.ค. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 19 ต.ค. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 19 ต.ค. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 16 เม.ย. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 16 เม.ย. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 16 เม.ย. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 15 มี.ค. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 15 มี.ค. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 03 ก.พ. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2547
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 18 ธ.ค. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 18 ธ.ค. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 20 พ.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 20 พ.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 18 ส.ค. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 10 ก.ค. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 10 ก.ค. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 13 พ.ค. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 13 พ.ค. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 11 เม.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 11 เม.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 11 เม.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 11 เม.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 11 เม.ย. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 06 มี.ค. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2546
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 09 ธ.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 09 ธ.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 09 ธ.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 12 พ.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 14 ต.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 22 ส.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 01 ก.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 06 มิ.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 23 พ.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 07 พ.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 01 เม.ย. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 14 มี.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 19 ก.พ. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 07 ก.พ. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2545
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 2544
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 29 พ.ย. 2544
สรุปข่าวรอบเมืองเหนือ ประจำวันที่ 21 พ.ย. 2544