ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมจัด วันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมจัด วันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2559
(28/04/2559)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ภายใต้ชื่องานแรงงานร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน
(28/04/2559)

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำเรื่องปัญหาหมอกควันต้องขับเคลื่อนร่วมกันทั้งอาเซียน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำเรื่องปัญหาหมอกควันจัดลำดับการบังคับบัญชาและจัดโซนนิ่งให้ชัดเจน
(28/04/2559)

เทศกาลภาพยนต์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2559 ในส่วนภูมิภาค

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน แห่งกรุงเทพมหานคร 2559 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2559
(28/04/2559)

มหกรรมศาสน์ ศิลป์ ถิ่นพญามังรายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครเชียงรายจัดงานมหกรรมศาสน์ ศิลป์ ถิ่นพญามังราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้างสังคมเกิดสันติสุขอย่างยั่งยื่น
(28/04/2559)

จังหวัดเชียงรายจัดงานมหกรรมศาสน์ ศิลป์ ถิ่นพญามังรายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดงานมหกรรมศาสน์ ศิลป์ ถิ่นพญามังรายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
(28/04/2559)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย