ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

เชียงราย... .เฝ้าคอย นายกรัฐมนตรี หวังกระตุ้นยุทธศาสตร์จังหวัดและรถไฟเชียงของ-เด่นชัย

จากการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี การประชุมครั้งนี้เพื่อผลักดันโครงการต่างๆ เช่น โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพจังหวัดนครสวรรค์ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในโครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแม่น้ำสะแกกรัง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและสร้างความสุขให้แก่ประชาชน
(18/06/2561)

ครม.สัญจร อนุมัติแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.นครสวรรค์ มีมติอนุมัติตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในหลายด้าน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
(15/06/2561)

ครม.สัญจร อนุมัติแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.นครสวรรค์ มีมติอนุมัติตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
(15/06/2561)

มทร.ล้านนาน่าน ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จัดปฐมนิเทศ นิสิตนักศึกษาใหม่ ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
(15/06/2561)

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม แม่สะเรียง Big Cleaning Day เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2561

หลายภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม แม่สะเรียง Big Cleaning Day เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2561 ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
(15/06/2561)

ประเทศไทยพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 8

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และกำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคภายใต้หัวข้อ `การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน`
(14/06/2561)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย