ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

การประชุมการสร้างสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเมืองชายแดน (บ้านพี่เมืองน้อง) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองเชียงตุง

การประชุมการสร้างสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเมืองชายแดน (บ้านพี่เมืองน้อง) และขยายความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(31/08/2558)

แพร่เตรียมพร้อมเครือข่ายทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน

จังหวัดแพร่จัดโครงการเตรียมความพร้อมเครือข่ายทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สู่ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างชุมชนคุณธรรม
(31/08/2558)

จังหวัดแพร่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเครือข่ายทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเซียน

จังหวัดแพร่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างชุมชนคุณธรรมปีงบประมาณ 2558
(31/08/2558)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมนิทรรศการการส่งเสริมการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ - เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เยี่ยมเยือนนครเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสร้างเครือข่ายความร่วมทางด้านการค้าระหว่างประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนบนต่อไป
(31/08/2558)

สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ภาคเหนือ

สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ภาคเหนือ Young F.T.I รุ่นที่ 1
(30/08/2558)

จังหวัดแพร่ พร้อมจัดโครงการเตรียมความพร้อมเครือข่ายทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเซียน

จังหวัดแพร่ พร้อมจัดโครงการเตรียมความพร้อมเครือข่ายทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างชุมชนคุณธรรมปีงบประมาณ 2558
(30/08/2558)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย