ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ มอบเงินกว่า 3 แสน 3 หมื่นบาท เป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนนักเรียนของ จ.ลำปาง ที่เรียนดี และยากจน

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายมงคล สุกใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานกรรมการมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ `เต็กก่า` (จีหน่ำเกาะ) และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการของมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันทำพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียนของจังหวัดลำปางที่เรียนดีและยากจน ที่ อาคารทำการของมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ `เต็กก่า` (จีหน่ำเกาะ) ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ปกครอง และคณะครู ประจำสถานศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง จากกว่า 40 โรงเรียน ได้นำเด็กเยาวชนนักเรียน ที่อยู่ในความดูแล ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมจำนวน 275 ราย เข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษา
(24/01/2558)

รายงานพิเศษ คาดการณ์การส่งออกปีนี้ไม่โตขึ้นกว่าปีที่แล้ว จากหลายปัจจัย

รายงานพิเศษ คาดการณ์การส่งออกปีนี้ไม่โตขึ้นกว่าปีที่แล้ว จากหลายปัจจัย ทั้งเศรษฐกิจโลก ที่ผันผวน ค่าเงิน และราคาน้ำมัน
(23/01/2558)

สนพ. ลงพื้นที่ จ.ลำปาง จัดสัมมนาเชิงวิชาการ `มองทิศทางพลังงานไทย` ร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน กำหนดทิศทางแผนพลังงาน PDP

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ `มองทิศทางพลังงานไทย ผ่านแผน PDP` เปิดพื้นที่เวที ร่วมระดมความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางแผนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2015 ที่ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ พร้อมนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนักวิชาการ ข้าราการ พนักงานของรัฐ กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำความคิด ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าร่วมกัน
(22/01/2558)

จังหวัดแพร่จัดประกวดโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง

จังหวัดแพร่จัดประกวดโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง เพื่อกระตุ้นการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพ รองรับตลาดการค้าอาเซียนในอนาคต
(21/01/2558)

กลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS สัมมนาร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาที่จังหวัดเชียงราย

กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการบริหารจัดการ ในการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่จังหวัดเชียงราย
(21/01/2558)

จ.น่าน สัมมนาให้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้สอดคล้องกับอนาคต

จ.น่าน ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดน่าน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้สอดคล้องกับอนาคต สัมมนาให้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน
(21/01/2558)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย