ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อพัฒนาอุตสากรรมไมซ์ ตามนโยบายที่มุ่งเน้นในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้
(29/03/2558)

กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในพื้นที่อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง

กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภูมิความรู้ความมั่นคงให้หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ในพื้นที่อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง
(28/03/2558)

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จัดอบรมภาษาอังกฤษ

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนพื้นที่นำร่อง ในการเป็นต้นแบบเผยแพร่งานพัฒนาชุมชน เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(28/03/2558)

แม่ฮ่องสอน เปิด ย่านการค้าสร้างสรรค์บ้านรักไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช๊อปแห่งใหม่กับสโลแกน `แอ่วตึงวัน บ้านรักไทย`

แม่ฮ่องสอน เปิด ย่านการค้าสร้างสรรค์บ้านรักไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช๊อปแห่งใหม่กับสโลแกน `แอ่วตึงวัน บ้านรักไทย`
(27/03/2558)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ องค์กรต้นแบบ Happy Workplace ถ่ายทอดความสำเร็จ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19 จังหวัด ศึกษาดูงานโครงการ Happy Workplace ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
(27/03/2558)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดงานไทยแลนด์ไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดงานไทยแลนด์ไมซ์มาร์ท ครั้งที่ ยกระดับสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ภาคเหนือตอนบน
(26/03/2558)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย