ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ผู้ขับขี่รถเอาประกันภัย มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประสบอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์

ผู้ขับขี่รถเอาประกันภัย มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประสบอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์
(15/04/2561)

จ.ลำปาง สนองนโยบายรัฐ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เดินหน้า การอ่าน พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและสมรรถนะเด็กปฐมวัย
(04/04/2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำเสนอผลงานวิจัยพร้อมจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(02/04/2561)

จังหวัดน่าน ประชุม การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศคู่ขนาน ไทย ลาว Twin Cit

จังหวัดน่าน ประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานจังหวัดชายแดนคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้านและทบทวนแนวทางปฏิบัติการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศคู่ขนาน ไทย ลาว Twin Cit
(29/03/2561)

การประชุม การเรียนรู้สารสนเทศ และสื่อสำหรับเยาวชนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปินส์

ตัวแทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมประชุม ภายใต้หัวข้อการเรียนรู้สารสนเทศ และสื่อสำหรับเยาวชนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปินส์
(29/03/2561)

จังหวัดแพร่ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และการตลาดผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้สัก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่ เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์และการตลาดแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการไม้สัก เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ มุ่งสู่เฟอร์นิเจอร์ซิตี้
(27/03/2561)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย