ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะทำงานศึกษาออกแบบการวางผังจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น พิจารณาแผนการก่อสร้างฯ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะทำงานศึกษาออกแบบการวางผังจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น พิจารณาแผนการก่อสร้างโครงการพัฒนาด่านการค้าชายแดนห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(24/04/2557)

รายงานพิเศษ ตลาดที่อยู่อาศัยเชียงใหม่ ไตรมาสแรกปี 57 ชะลอตัวหนัก ตามภาวะเศรษฐกิจและการเมือง

รายงานพิเศษ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผย ตลาดที่อยู่อาศัยเชียงใหม่ ไตรมาสแรกปี 2557 ชะลอตัวหนัก ตามภาวะเศรษฐกิจและการเมือง แต่เชื่อมั่นว่าตลาดจะฟื้นตัวหลังเปิดประชาคมอาเซียน
(23/04/2557)

มช เปิดหลักสูตรสองปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) รองรับประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) เป็นหลักสูตรสองปริญญาเป็นแห่งแรกรองรับประชาคมอาเซียน
(23/04/2557)

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
(23/04/2557)

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดมหกรรมอาหารชาติอาเซียน ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดมหกรรมอาหารชาติอาเซียน ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากร เรียนรู้วัฒนธรรมในชาติอาเซียน
(23/04/2557)

เทศบาลเมืองน่านจัดโครงการฝึกอบรมภาษาจีน ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

เทศบาลเมืองน่าน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาภาษาจีน ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อยกระดับการสื่อสารและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21- 25 เมษายน 2557
(23/04/2557)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย