ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

จังหวัดเชียงรายจัดสัมมนาขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟ

จังหวัดเชียงรายร่วมกับภาคเอกชน จัดสัมมนาหัวข้อ รถไฟพลิกโฉมเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2560
(27/10/2559)

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้เส้นทางสี่แยกช้างเผือก -ท่าวังผา จังหวัดน่าน

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 เปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้เส้นทางสี่แยกช้างเผือก -ท่าวังผา ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 101
(20/10/2559)

สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560

สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 เน้นอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนาสู่ความเป็นสากลและอาเซียน พร้อมสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก
(12/10/2559)

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครนักศิกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 7 หลักสูตร
(12/10/2559)

สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1

นางกิตติยา รัศมีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล เปิดเผยว่า สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกษา การศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 7 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559
(11/10/2559)

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society)

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว `โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ Chiang Mai Learning Society`
(10/10/2559)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย