ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน
(25/05/2559)

วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม

วัฒนธรรมจังหวัดน่าน การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ตามนโยบายและแผนงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทย พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ
(24/05/2559)

ตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ขอเชิญชมการแสดง `ทอล์คโชว์หรรษา ครอบครัวสุขสันต์ ห่างไกลยาเสพติด เปิดประตูสู่อาเซียน`

สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ขอเชิญชมการแสดง ` ทอล์คโชว์หรรษา ครอบครัวสุขสันต์ ห่างไกลยาเสพติด เปิดประตูสู่อาเซียน ` เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการอาคารใหม่ของสถานีตำรวจภูธร นิคมอุตสาหกรรม
(24/05/2559)

วช. จัดประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 9 ในพื้นที่ภาคเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 9 ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย และใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำข้อเสนองานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี
(24/05/2559)

คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการประชุมเพื่อจัดระเบียบการท่องเที่ยวภายในศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการประชุมเพื่อจัดระเบียบการท่องเที่ยวภายในศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
(23/05/2559)

ขนส่งจังหวัดลำปางแนะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ เพื่อมิให้เกิดความสับสนในวงกว้าง

ขนส่งจังหวัดลำปางแนะประชาชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ เพื่อมิให้เกิดความสับสนในวงกว้าง
(23/05/2559)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย