ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

จังหวัดน่าน จัดการแข่งขันชกมวยการกุศล ใน ศึกพิชไฟท์ สนามมวยนครน่าน

จังหวัดน่าน จัดการแข่งขันชกมวยการกุศล ใน ศึกพิชไฟท์ สนามมวยนครน่าน ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
(25/06/2559)

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนผาบ่อง ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวระดับภูมิภาคกลุ่มประเทศอาเซียน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนผาบ่อง ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวระดับภูมิภาคกลุ่มประเทศอาเซียน
(24/06/2559)

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งพัฒนาคุณภาพแรงงาน รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เร่งพัฒนาคุณภาพแรงงาน เตรียมความพร้อมทางด้านทักษะ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของแรงงานให้ได้มาตรฐานอาเซียน
(24/06/2559)

อพท. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจภาพลักษณ์ `น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต`

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดน่าน โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองน่าน จัดโครงการสรรค์สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Brand Image) เมืองเก่าน่าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจดจำภาพลักษณ์พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ว่าเป็น เมืองเก่าที่มีชีวิต
(24/06/2559)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในประชาคมอาเซียนให้สมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นี้
(24/06/2559)

จังหวัดแพร่ จัดโครงการจังหวัดสู่อาเซียน

จังหวัดแพร่ จัดโครงการจังหวัดสู่อาเซียน เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
(24/06/2559)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย