ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าติวเข้มนักศึกษาสู้เส้นทางนักออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคเหนือรองรับอุตสาหกรรม 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าติวเข้มนักศึกษาสู้เส้นทางนักออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคเหนือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อร่วมส่งเสริมผลักดันให้เกิดบุคลากรในสายตาอุตสาหกรรมออกแบบ - แฟชั่น
(18/01/2560)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รุกสร้างต้นแบบ STEM FOR TVET

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รุกสร้างต้นแบบการจัดการเรียนการสอน STEM FOR TVET ผลิตนักศึกษารองรับยุค Thailand 4.0
(14/01/2560)

ป.ป.ส. จับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดทำแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ

ป.ป.ส. จับมือ 10ประเทศสมาชิกอาเซียน ผลักดันแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำเพื่อแก้ไขการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยยึดตามแผนระยะ 3 ปี โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย
(13/01/2560)

รมว.พม. เปิดงานมหกรรม `ตามรอยพ่อบนดอยสูง` พม. เล่าขาน สืบสาน พัฒนาภูมิสังคม และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง

รมว.พม. เปิดงานมหกรรม `ตามรอยพ่อบนดอยสูง` พม. เล่าขาน สืบสาน พัฒนาภูมิสังคม และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้การส่งเสริมสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ตลอดจนสามารถเข้าถึงสวัสดิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม
(12/01/2560)

แรงงานภาค 10 ลำปาง ร่วมสานต่อนโยบายรัฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ นำผู้ประกอบการร่วมฝึกอบรมต่อยอดพัฒนาทักษะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ร่วมบูรณาการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในระดับฐานราก ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างเป็นระบบ นำตัวแทนผู้ประกอบอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปในเขตท้องที่ตำบลสบป้าด ร่วมฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ตามโครงการ `ลำปางเซรามิค` ภายใต้หลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา `การทำเฟอร์นิเจอร์ผสมไม้และโลหะประดับด้วยเซรามิค` ซึ่งได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น ที่อาคารเอนกประสงค์ และโรงฝึกอาชีพวิสาหกิจชุมชน บ้านสวนป่าแม่จาง หมู่ที่ 3 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีนายอดิศักดิ์ กิตเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมกล่าวให้โอวาทมอบแนวคิดในการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แบบดั้งเดิม ให้ก้าวไปสู่นวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพแก่ผู้ประกอบการ โดยการฝึกอบรมได้มีตัวแทนผู้ประกอบอาชีพด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเศษไม้สัก บ้านสวนป่าแม่จาง รวมจำนวน 50 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรม
(11/01/2560)

ประชารัฐขับเคลื่อนภาคเหนือปลอดหมอกควัน ภายในปี 2563

จ.ลำพูน เร่งดำเนินงาน 3 ระยะ 5 มาตรการ เน้นพื้นที่เป้าหมาย 5 ประเภท มุ่งสู่วิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2560 `ประชารัฐขับเคลื่อนภาคเหนือปลอดหมอกควัน ภายในปี 2563`
(10/01/2560)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย