ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2559 เพื่อมอบความสุขให้กับชาวแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2559 เพื่อมอบความสุขให้กับชาวแม่ฮ่องสอน
(07/02/2559)

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม และเชื่อมความสัมพันธ์ ทางการค้า การลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม และเชื่อมความสัมพันธ์ ทางการค้า การลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
(05/02/2559)

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ของกลุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 29

นักศึกษาจากสถาบัน อาชีวะ 30 แห่ง ในกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วม แสดงความสามารถ ในงาน มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา ระหว่าง 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อ พัฒนาศักยภาพ เตรียมพร้อม ในการเข้าสู่แรงงานระดับสากล และ ประชาคมอาเซียน
(04/02/2559)

กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายนำความเป็นไทย สู่ใจประชาชน สู่อาเซียนและสากล

กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายนำความเป็นไทย สู่ใจประชาชน สู่อาเซียนและสากล
(04/02/2559)

จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว โดยกลุ่มพลังมวลชน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน

จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว โดยกลุ่มพลังมวลชน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าฝึกอบรมเป็นสารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ได้แก่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเวียงแหงและอำเภอเชียงดาว เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังปัญหาในพื้นที่ นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อในหมู่บ้าน
(04/02/2559)

จังหวัดน่าน แถลงข่าว เทศกาล ดอกชมพูภูคาบาน ผ้า เงินน่าน สู่อาเซียน ประจำปี 2559

น่าน แถลงข่าว เทศกาล ดอกชมพูภูคาบาน ผ้า เงินน่าน สู่อาเซียน ประจำปี 2559 ส่งเสริมการผลิตและการตลาดให้เครื่องเงิน ผ้าทอและสินค้า OTOP ของจังหวัดน่าน
(04/02/2559)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย