ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

เดินหน้ายกระดับเกษตรกรเชียงใหม่ เป็นผู้นำข้าวอินทรีย์ในอาเซียน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ายกระดับเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน ตั้งเป้าขับเคลื่อนการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2561 โดยเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูปแบบครบวงจร พร้อมเพิ่มศักยภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรแบบยั่งยืน
(21/06/2560)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงาน Lanna Expo 2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Lanna Expo 2017 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง
(21/06/2560)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ ในงาน `เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน`

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ ในงาน `เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน` 23 - 27 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
(20/06/2560)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ หวังส่งเสริมคุณภาพชีวิต อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง
(19/06/2560)

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธ์ุสู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธ์ุสู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มชนเผ่าในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง
(19/06/2560)

พะเยา เตรียมจัดงานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายนนี้ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา หวังเกิดการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจอุตสาหกรรม SMEs ร่วมกัน

จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายนนี้ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา หวังเกิดการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจอุตสาหกรรม SMEs ร่วมกัน
(19/06/2560)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย