ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต

องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ภายใต้แนวคิด พฤกษศาสตร์พื้นบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
(24/08/2559)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสัมมนา บูรณาการ พัฒนาต่อยอดการพัฒนางาแปรรูป

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสัมมนา บูรณาการ พัฒนาต่อยอดการพัฒนางาแปรรูป
(23/08/2559)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ต่อประชาคมอาเซียน

ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน
(23/08/2559)

อบรมผู้นำท้องถิ่น ๗ อำเภอ

ปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมผู้นำท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ กว่า ๒๐๐ คน
(23/08/2559)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการทางการท่องเที่ยว สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สปป.ลาวเพื่อความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
(23/08/2559)

ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดอบรมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนแผนแม่บทต่อประชาคมอาเซียน

ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดอบรมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DORA
(19/08/2559)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย