ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดเชียงราย ประชุมวางแผนพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดเชียงราย วางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หลักและมีประสิทธิภาพในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา
(17/09/2557)

พ่อเมืองเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมงาน Lanna Expo 2014

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมงาน Lanna Expo 2014 ที่ได้ระดมสินค้าและบริการชั้นเลิศจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมาจัดแสดง พร้อมภาคบันเทิงอีกมากมาย
(16/09/2557)

จังหวัดแพร่ เร่งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ รับ AEC

จังหวัดแพร่ เร่งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(16/09/2557)

จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียน

จังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในประชาคมอาเซียน
(16/09/2557)

บสก. มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่

บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มอบห้องสมุด BAM ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ที่มีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจน สนับสนุนเด็กไทย ก้าวไกลสู่ AEC
(15/09/2557)

จังหวัดแพร่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครอง สู่ประชาคมอาเซียน

จังหวัดแพร่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครอง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557
(13/09/2557)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย