ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดเวทีทดลองตลาดระหว่างประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดเวทีทดลองตลาดระหว่างประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2557 ภายใต้โครงการงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะตลาดกลุ่มใหม่ๆ ในตลาดอาเซียน +6
(24/07/2557)

จังหวัดน่านเจรจาการค้าพร้อม ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจจากเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

จังหวัดน่านเจรจาการค้าพร้อม ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจจากเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
(24/07/2557)

จ.น่าน คณะนักธุรกิจเมืองคุนหมิงเจรจาการค้าและลงนาม MOU กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

จ.น่าน คณะนักธุรกิจเมืองคุนหมิงเจรจาการค้าและลงนาม MOU การค้า การลงทุน เจรจาการค้า กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และร่วมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดน่าน พบสินค้าไทยนำเข้าจีน อาทิ ข้าวหอมมะลิ สินค้าสปา สินค้ายางพารา จิวลี่ และสินค้าโอท็อป เป็นต้น
(24/07/2557)

จังหวัดลำปางจัดเสวนา ลำปางแบรนด์ นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูการค้าอาเซียน

จังหวัดลำปางจัดเสวนา ลำปางแบรนด์ นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูการค้าอาเซียนประชาคมระดมความคิดเห็นต่อการสร้างตราสัญลักษณ์ลำปาง
(24/07/2557)

จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมการปกครอง ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จังหวัดลำพูน จัดการอบรมเตรียมความพร้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ให้สามารถปรับบทบาท ภารกิจ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
(24/07/2557)

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง

จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย เพื่อไปสู่การสร้างจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นสังคมที่มีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง
(23/07/2557)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย