พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยต่อปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นเป็นอย่างยิ่งโดยทรงเห็นว่าปัญหาดังกล่าว  จะนำอันตรายมาสู่ ประเทศไทย ทรงเรียกร้องให้ยุติการทุจริต ดังพระราชดำรัสที่พระราชทาน แก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546

“ …ถ้าทุจริตแม้แต่เพียงนิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ขอให้มีอันเป็นไป สุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญ ก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง 100 ปี ส่วนคนไหนมีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย… “
“…ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสำคัญคือ ต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จ ไม่ทุจริตเสียเอง…”

   
 
 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294 *