สวท.เชียงใหม่สํารวจผลการรับฟังด้านรายการ , ด้านข่าว , และด้านเทคนิค

สวท.เชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ออกสํารวจผลการรับฟัง สํารวจเขตให้บริการตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ ระบบเอฟ.เอ็ม โดยมีหัวหน้าฝ่ายรายการ และหัวหน้าฝ่ายข่าวนําทีม

ทีมงานเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่
สอบถามด้านข่าวและรายการ
สอบถามด้านข่าวและรายการ

 

สอบถามด้านข่าวและรายการ
สอบถามด้านข่าวและรายการ
ตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ หน้า อ.สันกําแพง
ตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ หน้า อ.สันทราย
ตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ หน้า อ.ดอยสะเก็ด


ผู้ส่ง :