การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2552 ของ สวท.เชียงใหม่

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2552 ขึ้น ที่ห้องประชุมส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เมื่อบ่ายวันที่ 23 มิถุนายน 2552 มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตพื้นที่เขตการศึกษา 6 เขต เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 7 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนจอมทอง

 ผู้ส่ง :