Pro Radio DJ ปี 2

สวท.เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "นักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ Pro Radio DJ " ประจำปีงบประมาณ 2552 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :