การประชุมประจำปี องค์การ UNESCO

การประชุมประจำปีขององค์การ UNESCO ร่วมกับหน่วยงานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ( ADB ) โดยนางอาภาภรณ์ นาควัชระเป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร UNESCO กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552.

 ผู้ส่ง :