สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเพื่อแปลงแผนแม่บทงานยุติธรรมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถ่ายทอดเสียงสัมมนาเพื่อแปลงแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2552 - 2555 ไปสู่การปฏิบัติ "ประชาชนจะได้รับอะไรจากกระบวนการยุติธรรม"4 ก.ย.52 รร.เซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :