80 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย 2553

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและโชว์นิทรรศการในงาน 80 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 ผู้ส่ง :