โรงเรียนจอมทอง ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยโดยโรงเรียนจอมทองชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าแข่งขันระดับภูมิภาค

 ผู้ส่ง :