ถ่ายทอดเสียงเวทีสัญจรตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ สร้างจิตสำนึกและร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อำเภอไชยปราการ

สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงเวทีสัญจรตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ สร้างจิตสำนึกและร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน บ้านดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา.

 ผู้ส่ง :