สวท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

สวท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ ลานด้านหน้าอาคาร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวัน เสาร์ ที่ 8 มกราคม 2554.

 ผู้ส่ง :