สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงและจัดเสวนาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรโครงการบริหารจัดการสวนลิ้นจี่ ปี 2554

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝางถ่ายทอดเสียงและจัดเสวนาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรโครงการบริหารจัดการสวนลิ้นจี่ ปี 2554 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภอฝางร่วมเสวนา

 ผู้ส่ง :