สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง เวทีชาวบ้านตามรอยเท้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2554

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด ถ่ายทอดเสียงและจัดเวทีชาวบ้านตามรอยเท้าพ่อ จำนวน 6 เวที ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอแม่ออน ตลอดเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2554

 ผู้ส่ง :