สํารวจเขตให้บริการตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ

ฝ่ายช่างเทคนิคตรวจวัดความเข้มสัญญานวิทยุ (Field Strength ) ทั้ง 2 ระบบ 4 ความถี่ ของ สวท.เชียงใหม่ ในพื้นที่เขตให้บริการประจําปี 2549

กลางทุ่งนาบ้านธิ ลําพูน
หน้าอําเภอ แม่แตง เชียงใหม่
หน้ากิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่
หน้าอ.เชียงดาว เชียงใหม่
หน้า อ.ฝาง เชียงใหม่

 

ฝั่งพม่ง แม่สาย เชียงราย
จังหวัดแพร่
หน้า อ.เด่นชัย แพร่


ผู้ส่ง :