โครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่จัดทําโครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนแก่นักเรียนระดับมัธยม ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่จํานวน 30 คนฝึกทักษะความสามารถในการใช้ภาษา .....

 ผู้ส่ง :