ม.ราชภัฎกําแพงเพชร ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ กําแพงเพชร โปรแกรมนิเทศศาสตร์ จํานวน 40 คนและอาจารณ์ควบคุม 5 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการและข่าวผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน

 ผู้ส่ง :