รร.สันกําแพง เยี่ยมชมการจัดรายการแลแศกษาการใช้อุปกรณ์ส่งกระจายเสียง สวท.เชียงใหม่

รร.สันกําแพง ต.ทรายมูล อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ จํานวน 29 คน ครู 4 คน ศึกษาดูงาน เยี่ยงชาอุปกรณ์ ห้องส่งฯ เยี่ยมชาการจัดรายการของ สวท.เชียงใหม่ทั้ง 4 ความถี่ ด้วยความสนใจ

 ผู้ส่ง :