การอบรมเชิงปฎิบัติการ การแก้ไขเอดศ์ และการค้ามนุษย์

องค์การUNESCO ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริกา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การแก้ไขปัญหาเอดส์ และการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ผอ.สปข.3 นส.สมใจ สะสมทรัพย์ ประธานพิธีเปิดการอบรม
คุณสุดารัตน์ เสรีวัฒน์ ผอ.มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
นพ.เกรียงศักดิ์ จิตวัชรนันท์ จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
คุณนันทวัน ยันตะดิลก จากกระทรวงสาธารณสุข

 ผู้ส่ง :