การอบรมเชิงปฎิบัติการการแก้ไขเอดส์ และการค้ามนุษย์

องค์การUNESCO ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐอเมริการ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การแก้ไขปัญหาเอดสืและการค้ามนุษย์

 ผู้ส่ง :