ตํารวจภูธร ภาค5ในเขต พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

ข้าราชการตํารวจในสังกัดของ ตํารวจภูธร ภาค5 ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จํานวน 100 นาย เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การส่งกระจายเสียง ของ สวท.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีค.ที่ผ่านมา

สวท.เชียงใหม่ยินดีต้อนรับ
สวท.เชียงใหม่ยินดีต้อนรับ
ห้องส่งระบบ เอ.เอ็ม 1476
ห้องส่งระบบ เอ.เอ็ม 639
ห้องส่ง ระบบ เอฟ.เอ็ม 93.25

 

ห้องส่งระบบ เอฟ.เอ็ม 98 และ DJ HAPPY TIME
ห้องฝ่ายข่าว


ผู้ส่ง :