Mr. Edkin Craig จากสหรัฐอเมริกาเยี่ยมชม สวท.เชียงใหม่

Mr. Edkin Craig พร้อมด้วยคุณนารีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ จากสหรัฐอเมริกา สนใจการส่งกระจายเสียงทางด้านชนเผ่าทั้ง 7 เผ่า เยี่ยมชมดูงาน สวท.เชียงใหม่โดยมีท่านผู้อํานวยการสํานักประขาสัมพันธ์เขต 3 นส.สมใจ สะสมทรัพย์ นําชมห้องนิทรรศการชาวเขา และการส่งกระจายเสียง

 ผู้ส่ง :