สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดเรียงความ ครอบครัวประหยัดพลังงาน ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 บาท

  
    นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ปี 2549 โดยการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ “ครอบครัวประหยัดพลังงาน” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงาน ตลอดจนร่วมกันประหยัดพลังงาน
สำหรับครอบครัวที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อความหมายถึงการร่วมกันประหยัดพลังงานภายในครอบครัว ตัวหนังสือที่ใช้ประกวดต้องเป็นภาษาไทย ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้เขียนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยแยกกันเขียนระบุตัวบุคคลให้ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ เอ.4 โดยจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
รางวัลการประกวดประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศมี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ครอบครัวใดที่สนใจสามารถส่งผลงานด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ส่งถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวัน เวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 – 5311-2740 โทรสาร 0 – 5389-1523 และ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ทุกแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 นี้
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม