เวทีชนเผ่าเพื่อความมั่นคงที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ชนเผ่าสะท้อนปัญหาต้องการสิทธิที่ดินทำกิน ขออาวุธแก่ ชรบ.

  
     สวท.เชียงใหม่จัดเวทีชนเผ่าเพื่อความมั่นคงที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ชนเผ่าสะท้อนปัญหาต้องการสิทธิที่ดินทำกิน ขออาวุธแก่ ชรบ.และขอให้ร่วมกับชุมชนแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาเวทีชนเผ่าเพื่อความมั่นคง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยด้านความมั่นคง ปีงบประมาณ 2554 ณ หอประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนชนเผ่าดาราอั้ง ปะหล่อง มูเซอร์ ปาเกอะญอ ร่วมเสวนากว่าร้อยคน โดยเชิญตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวของมาพูดคุยประเด็นปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ และการมีส่วนร่วมของชนเผ่าในการป้องกันปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โครงการหลวงกับการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนและการมีส่วนร่วมของชนเผ่าในการป้องกันปัญหา และ ปัญหาของพี่น้องชนเผ่าและการมีส่วนร่วมของชนเผ่าในการป้องกันปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยนางสาวลี นายชื่น ชนเผ่าปะหล่อง กล่าวว่าเวทีดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมาก ทำให้ชนเผ่าได้สะท้อนปัญหา อีกทั้งยังเป็นแนวร่วมป้องกันยาเสพติดในพื้นที่อีกด้วย ขณะที่นายอาจหาญ จตุรพรภัย ชาวดาราอั้งที่บ้านขอบด้ง กล่าวว่าการอบรมดังกล่าวมีประโยชน์ได้มีโอกาสเสนอปัญหาให้ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบการทำงานของรัฐและการร่วมเป็นเครือข่ายของชาวบ้าน
ในการเสวนาดังกล่าวชาวบ้านเสนอขอให้ชุมชนตั้งกฎระเบียบของชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด การบุกรุกทำลายป่า ขณะเดียวกันยอมรับว่าในพื้นที่ยังมีประชาชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ควรมีการตั้งกฎหากใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ให้ตัดสิทธิการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพ ขณะเดียวกันยังได้ขอให้มีการให้อาวุธแก่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านเพื่อเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และปัญหาสำคัญในขณะนี้คือชาวดาราอั้งยังถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามเป็นระยะจากการไม่มีเอกสารสิทธิทำกิน แม้ว่าจะเป็นชาวไทย มีบัตรประชาชน อยากให้ภาครัฐเร่งพิจารณาให้การช่วยเหลือ
 
5 กันยายน 2554 , 08:30 น. , อ่าน 1250  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่