เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลผลิตลำไย รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

  
    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลผลิตลำไย รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเรื่อง สถานการณ์ผลิตลำไยปี 2554-2555 และคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้ถึงสถานการณ์ผลิตลำไยในปี 2554 ที่ส่งผลถึงปี 2555 ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรในภาคเหนือและความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออกให้ตรงตามความต้องการและเงื่อนไขของตลาดต่างประเทศ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า การเปิดเสรีการค้าและการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้กำแพงภาษี ลดลงไป เกษตรกรต้องปรับตัวเพื่อให้รองรับให้ได้ โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพผลิตลำไยส่งออกรายใหญ่ของโลก ตลาดส่งออกหลักของไทยคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และฮ่องกง สำหรับการสัมมนาดังกล่าวจะจัดอีกครั้งในวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ หน่วยวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญไชย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
 
7 กันยายน 2554 , 12:52 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่