สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วนแล้วนำไปปรับปรุงการดูแลสุขภาพของประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด็นท์ เชียงใหม่ นายแพทย์วรวุฒิ โควัชระกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังเสียงของภาคประชาชน และภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขกำลังจัดทำแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับสุขภาพของคนในจังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องทราบความต้องการประชาชน เพื่อจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด โดยผู้ร่วมสัมมนามีเครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มต่างๆ ที่เป็นผู้สื่อสารข้อมูลในชุมชน สำหรับโรคที่พบมากในช่วงนี้ คือ โรคไข้หวัด โรคตาแดง ซึ่งเป็นโรคที่มากับฤดูฝน ส่วนโรคไข้เลือดออกนั้น ก็ยังตรวจพบอยู่ ซึ่งโรคไข้หวัดกับโรคตาแดง สามารถป้องกันได้ด้วยการล้างมือ สำหรับโรคไข้เลือดออกนั้น ก็ต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในบริเวณที่มีน้ำขังเพื่อลดปริมาณยุง
 
7 กันยายน 2554 , 13:06 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่