สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม โครงการเรียนรู้สิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่การบูรณาการในชุมชน

  
    สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ อบรม โครงการเรียนรู้สิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่การบูรณาการในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเป็นผู้บริโภคที่เข้มแข็ง รู้จักรักษาสิทธิหน้าที่ของตนเอง และสร้างเครือข่ายในชุมชน สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม โครงการเรียนรู้สิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่การบูรณาการในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองในการบริโภคสินค้า และใช้บริการต่างๆ โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อยากให้ประชาชนเป็นผู้บริโภคที่เข้มแข็ง รู้จักรักษาสิทธิหน้าที่ของตนเอง สร้างเครือข่ายในชุมชน เพื่อป้องกันตนเองและป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ จากการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ ซึ่งนอกจากประชาชนทั่วไปแล้ว เยาวชนยังมีส่วนอย่างมากในการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ไปยังโรงเรียนและชุมชน โดยเน้นให้ลูกหลานมีส่วนช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้สูงอายุในบ้านเพื่อให้มีดูแลสุขภาพแข็งแรงตามวัย และเน้นการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเปรียบ สามารถผู้บริโภคยื่นเรื่องร้องเรียน ที่สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค(กรุงเทพฯ) หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ โดยผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียด ในแบบบันทึกคำร้องเรียนพร้อมแนบเอกสาร โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ และกรอกรายละเอียด ในแบบหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมอบอำนาจให้ สคบ. ดำเนินการแทนผู้ร้อง หรือในกรณีผู้บริโภคไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้ ผู้มาร้องเรียนแทน จะต้องมีหนังสือรับรองมอบ อำนาจจากผู้บริโภค นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 
8 กันยายน 2554 , 15:52 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่