กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดเทศกาลภาพยนตร์ ค่ายเยาวชนนักสร้างภาพยนตร์สั้นปลายเดือนนี้

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สร้างเยาวชนเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์สั้น เตรียมจัดเทศกาลภาพยนตร์ ค่ายเยาวชนนักสร้างภาพยนตร์สั้นปลายเดือนนี้
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์ ค่ายเยาวชนนักสร้างภาพยนตร์สั้น Youth Short Film Festival 2011 ณ หน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ล้านนา กิจกรรมเมล็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม วัฒนธรรมของตนเองและท้องถิ่น ถ่ายทอดผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้น โดยมอบหมายให้บริษัทมาย ดีว่า จำกัด จัดอบรมค่ายเยาวชนนักสร้างภาพยนตร์สั้นแก่เยาวชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน 2 รุ่น จำนวน 200 คน มีการจัดทำภาพยนตร์สั้น 20 เรื่อง ภายใต้หัวข้อ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมความสำคัญของครอบครัว ชุมชนและสังคม และส่งเสริมประชาธิปไตย และคัดเลือกภาพยนตร์สั้นดีเด่นจังหวัดละ 4 เรื่อง
นายสมนึก ปาปะเค ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนกล่าวว่า โครงการดังกล่าวนำวิทยากรมืออาชีพมาอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรเมล็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรมรุ่นใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์สั้นได้อย่างน่าสนใจ
สำหรับการประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการพร้อมฉายรอบปฐมทัศน์เทศกาลภาพยนตร์ ค่ายเยาวชนนักสร้างภาพยนตร์สั้น ในรูปแบบงานกาล่าไนท์ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต และจะฉายให้ประชาชนทั่วไปชมฟรีระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2554 เวลา 11.30-12.50 น. นอกจากนี้ยังจะฉายภาพยนตร์สั้น 10 เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระบบดาวเทียม PRD3 Nort Dream Academy ระหว่างวันที่ 9-20 กันยายน 2554
 
8 กันยายน 2554 , 18:49 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –กนกรัตน์ สวท.เชียงใหม่