โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี พวงแสดเกมส์ ครั้งที่ 33

  
    โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี พวงแสดเกมส์ ครั้งที่ 33 เพื่อเน้นการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง และเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท ในเยาวชน นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ชื่อ พวงแสดเกมส์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 33 มีการแข่งขันรวมทั้งหมด 3 วัน จัดขึ้น ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และ ณ สนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ก่อให้เกิดความเสียสละ ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบหน้าที่ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความสนุกสาน ป้องกันการทะเลาะวิวาท และปลอดจากสิ่งเสพติด สำหรับชื่อของแต่ละสีได้ใช้ชื่อเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นชื่อแม่สี ได้แก่ สีเหลือง ธรรมลังกา สีชมพู กาวิโรรส สีเขียว อินทวิชยานนท์ สีแดง แก้วนวรัฐ และสีฟ้า อินทวโรรส โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2521 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านต้นขาม ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อของโรงเรียนได้ตั้งตามชื่อของ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ คือ พระเจ้ากาวิละ จึงได้ชื่อว่า โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 ปัจจุบันโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
9 กันยายน 2554 , 11:30 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่