มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ชิงแชมป์โลก

  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับ 7 เหรียญรางวัล ซึ่งเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้โดยคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (Clls) การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้โดยคอมพิวเตอร์ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยอิชู เมืองเกาซิง ประเทศไต้หวัน ซึ่งจัดโดยสหพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญพิเศษ 1 รางวัล เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมของลายผ้าล้านนา รางวัลเหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ ธนาคารหน่วยกิต ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมของลายผ้าล้านนา และเครื่องวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ และรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล จาก Multi User wireless Stelhoscope ซึ่งเป็นรางวัลจากสมาคมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ และสมาคมสิ่งประดิษฐ์ประเทศฮังการี่ มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ ในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ มุ่งสร้างคนดี มีคุณภาพ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีพึ่งพาตนเองได้ มีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้ สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองได้
 
9 กันยายน 2554 , 12:41 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่