งานวิศวกรรมล้านนาครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด นวัตวิศวกรรมเพื่อโลกสีเขียว

  
    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิศวกรรม พร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจอยากเป็นวิศวกรในอนาคต สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 จัดงาน 2nd Northern Engineering Expo 2011 หรือ งานวิศวกรรมล้านนาครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด นวัตวิศวกรรมเพื่อโลกสีเขียว ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม นวัตกรรมทางวิศวกรรม และเปิดโลกวิศวกรรมให้กับวิศวกร ผู้ที่สนใจ และนักเรียน นักศึกษา ที่จะก้าวไปเป็นวิศวกรในอนาคต ผ่านการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการวิศวกรรมที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ทางวิศวกรรม รวมทั้งกิจกรรมการบรรยาย การอบรมและเวทีในการพบปะกันของวิศวกรและกลุ่มวิชาชีพต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง และ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานภาคเหนือ โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ กว่า 70 ร้าน
 
9 กันยายน 2554 , 16:31 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่