อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราและแม่งัดสมบูรณ์ชลมีน้ำเกือบเต็มความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ล้นสปริลเวย์แล้ว 5 อ่าง

  
     อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราและแม่งัดสมบูรณ์ชลมีน้ำเกือบเต็มความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม่น้ำล้นสปริลเวย์แล้ว 5 อ่าง แม้จะไม่ส่งผลให้เกิดอุทกภัย แต่ก็ต้องเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
นายวิทยา สวนแก้วมณี ผู้อํานวยการส่วนจัดสรรน้ำและบํารุงรักษา สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตงมีปริมาณ 269 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 82 ของความจุอ่าง ขณะที่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มีปริมาณ 242 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของความจุอ่าง
ขณะเดียวกันพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิงหลายจุดยังสูงเกินตลิ่ง หากมีการระบายน้ำจากเขื่อนก็จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนไดท้ายเขื่อนได้ จึงได้หยุดระบายน้ำโดยไม่มีกำหนด
ปริมาณฝนที่ตกสะสมจำนวนมากส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 อ่างมีสภาพน้ำเต็มอ่าง ในจำนวนนี้ 9 อ่าง มีปริมาณเก็บกักน้ำเกินร้อยละ 80 และ 5 อ่าง ที่น้ำเต็มอ่างจนล้นทางระบายน้ำล้นหรือสปรินเวย์ คือ อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ อำเภอแม่ออน , อ่างเก็บน้ำแม่จอก อำเภอแม่ริม , อ่างเก็บน้ำห้วยโก๋น อำเภอพร้าว และ อ่างเก็บน้ำสันหนอง อำเภอแม่แจ่ม อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบพบสภาพอาคารของอ่างเก็บน้ำยังมั่นคงแข็งแรงปกติ ขณะที่การล้นสปรินเวย์ยังไม่ส่งผลกระทบน้ำท่วมกับประชาชนท้ายเขื่อน หากมีพื้นที่ใดที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากน้ำล้นอ่างเก็บน้ำจะมีประกาศแจ้งเตือนไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทันที
 
9 กันยายน 2554 , 20:16 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่