งานเทศกาลเยาวชนภาคเหนือ จุดชนวน สืบทอดสานพลัง สร้างสุข

  
    เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนภาคเหนือ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาและองค์กรภาคีฯ ร่วมจัดงานเทศกาลเยาวชนภาคเหนือ จุดชนวน สืบทอด สานพลัง สร้างสุข เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนภาคเหนือ เป็นการรวมตัวของกลุ่มองค์กร คนทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 4 ด้าน คือ กาย จิต สังคม และปัญญา โดยจัดขึ้น ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายเกรียงไกร ชัยอำมาตย์ ผู้ดูแลมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า งานในครั้งนี้เริ่มต้นจากองค์กรเครือข่ายพี่เลี้ยง กว่า 30 องค์กร ระดมสมองพูดคุยกันว่าอยากเห็นการสืบทอด การทำงานด้านชุมชน ทั้งประเด็น เรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ วัฒนธรรม และยาเสพติด เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของเยาวชนในด้านต่างๆ และเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับเยาวชน ซึ่งจัดขึ้น 3 วัน มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 300 คน รวมทั้งหมด 17 จังหวัด ทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในการรู้จักกัน จากนั้น เป็นการแบ่งพื้นที่ทำกิจกรรม คือ ลานเรียนรู้ จำนวน 7 ลาน ห้องปฏิบัติการเรียนรู้อีก 2 ห้อง และเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ มีการชมหนังสั้นร่วมกัน และนำข้อเสนอแนะที่เยาวชนจะทำร่วมกันไปต่อยอดในกิจกรรมครั้งต่อไปด้วย งานในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือขององค์กรพัฒนาด้านเยาวชน และมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มีการระดมทุนจากหลายภาคส่วน และมีเยาวชนเข้าร่วมตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงอายุ 24 ปี แล้วแต่ว่าองค์กรใดมีเยาวชนวัยใดเป็นกลุ่มเป้าหมาย
 
11 กันยายน 2554 , 16:08 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่