กรมประมงน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นแผนงาน โดยปีนี้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กรมประมงรับผิดชอบ 44 โครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศ

  
     นายจรัลธาดา กรรณสูต อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2549 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศกว่าสองร้อยคนร่วมประชุมเพื่อร่วมกำหนดแผนงาน โครงการในการปฏิบัติงาน โดยจะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฏิบัติ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้นโยบายของกรมประมงคือต้องการให้ประชาชนมีแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับรับประทานพอเพียง เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เมื่อเหลือจึงแบ่งขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว เพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า ในน้ำต้องมีปลา ดังนั้นเมื่อมีแหล่งน้ำใหม่ กรมประมงต้องจัดหาปลาไปปล่อยโดยใช้งบประมาณปกติ เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งโปรตีน ดังจะเห็นได้จากกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินครั้งล่าสุดท่าอ่างยางชุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับสั่งให้ปล่อยปลาให้ครบ 9 ล้านตัวเพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งอาหาร โดยกรมประมงได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาปฏิบัติตาม และจะดำเนินการปล่อยปลาที่เขื่อนคลองท่าด่านอีกด้วย ในปีงบประมาณ 2549 กรมประมงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ร่วมรับผิดชอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 44 โครงการ ดำเนินงานในทุกจังหวัดและทุกภาคของประเทศ การสัมมนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานใกล้เบื้องพระยุคลบาท เช่น ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ สักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมให้ข้อมูล
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่