รัฐมนตรีกระทรวงว่าการศึกษาธิการ เปิดการสัมมนาเรื่อง การจัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมพร้อมการจัดการการศึกษาทุกระบบเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยกระจายอำนาจไปยังส่วนภูมิภาคมากขึ้น งานบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดสัมมนาการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกว่า 2,000 คน ร่วมประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจะก้าวเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งมีสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น เนื่องมาจากความหลากหลายของกลุ่มประเทศสมาชิก ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องมีการปรับตัว โดยจะรวมข้อมูลและการบริหารจัดการต่างๆ ในส่วนกลางอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป จะเน้นการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการ ตามศักยภาพ จุดเด่นของแต่ละพื้นที่และจังหวัด จะมีการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานด้านต่างๆ เช่น งานวิจัย ภาพยนตร์ ดนตรี และวัฒนธรรม จึงต้องมีการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกัน ในทุกระบบการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การสัมมนาครั้งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยตัวแทนบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาจะสะท้อนปัญหามายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบความต้องการจำเป็นเร่งด่วน จะก่อให้เกิดความคิดและวิธีการใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไปในอนาคต
 
12 กันยายน 2554 , 15:21 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่