สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สัมมนาสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงของสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  
    สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 จัดประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระหว่างตัวแทนพนักงานปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ สื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อร่วมทำงานเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา เป็นปรานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การประชาสัมพันธ์การให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา มาจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จากตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสู่ประชาชนไทย ในการสัมมนาดังกล่าว มีการประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ กับรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เรื่องบทบาทและภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 (กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า) กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายเรื่อง การแก้ไขปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสวนาการให้ความช่วยเหลือเยียวยาภาครัฐและการดำรงชีวิตหลังได้รับผลกระทบ โดย ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยการบรรยายและเสวนาดังกล่าวผ่านระบบ CAT Conference มีสื่อมวลชนให้ความสนใจซักถามจำนวนมาก
 
12 กันยายน 2554 , 16:20 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่