ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.เชียงใหม่ จัดโครงการสานสัมพันธ์ศาลเยาวชนในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

  
    ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.เชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือจัดโครงการเชิงรุกเพื่อบำบัดฟื้นฟูเยาวชนที่ต้องเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จ.เชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเตรียมคืนคนดีกลับสู่สังคม นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ศาลเยาวชนในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จ.เชียงใหม่ ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว 8 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด และเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ดังกล่าว ได้มองเห็นคุณค่าของตนเอง กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนดำรงตนอยู่ในสังคมบนแนวทางที่ถูกต้องดีงาม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อพร้อมกลับเป็นคนดีสู่สังคม โดยขอให้สังคมให้โอกาสแก่เยาวชนเหล่านี้ด้วย เป็นมิติใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมุ่งแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยิ่งกว่าการลงโทษ กิจกรรมดังกล่าว มีการแสดงความสามารถของเยาวชน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จ.เชียงใหม่ การออกร้านจำหน่ายสินค้าฝีมือเยาวชน การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เยาวชน และการพบปะให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม
 
12 กันยายน 2554 , 16:21 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่