มาตรการ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง แก้ปัญหายาเสพติด

  
     คณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วิกฤติความมั่นคงของประเทศด้านยาเสพติดและแรงงานต่างด้าว ที่เชียงใหม่ เน้นมาตรการ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง
คณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วิกฤติความมั่นคงของประเทศด้านยาเสพติดและแรงงานต่างด้าว ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายด้านความมั่นคง โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดนั้น ดำเนินมาตรการ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง คือปรับข้อมูลให้ทันสมัย บทบาทเจ้าหน้าที่รัฐ ปรับกฎหมาย และทัศนคติของชุมชน โดยยึดหลักใช้เมตตาธรรม นิติธรรมและยึดหลักพื้นที่เป็นหลักในการแก้ปัญหา เร่งหาข้อมูลข่าวสาร ลดจำนวนผู้เสพลงให้ได้ 4 แสนคน แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ปราบปรามผู้ค้า แก้ปัญหากลุ่มเสี่ยง เร่งสร้างหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็ง โดยให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นชุมชนเข้มแข็งและขยายเครือข่ายเพิ่มอีกร้อยละ 50 ทั้งนี้จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่าต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาแรก แสดงให้เห็นว่าประชาชนตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติดที่อยู่ใกล้ตัว ขณะเดียวกันในระยะต่อไปจะมีการเสนอให้ใช้มาตรการรุนแรงกับข้าราชการที่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และปรับแผนการทำงานเป็นระยะ
ในการสัมมนาดังกล่าวได้เชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล และสภาพปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และหาแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องร่วมกันในการแก้ปัญหาในพื้นที่ ทั้งยาเสพติด ปัญหาความมั่นคงและแรงงานต่างด้าว โดยข้อคิดเห็นที่ได้ทั้งหมดจะรวบรวมนำเสนอรัฐบาลเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยในวันที่ 16 กันยายนนี้ คณะกรรมาธิการทหารวุฒิสภา จะเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
15 กันยายน 2554 , 16:56 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่